هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( خوشه بندی بافت خاک در غرب مشهد و بررسی روابط فیزیکی هر خوشه )

نویسندگان: مهین اعتمادی فر , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , هاشم نژاد آرش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه بررسی شده در غرب مشهد قرار دارد. با توجه به ساخت و ساز و سرمایه گذار ها کلان در این منطقه از مشهد در این راستا و نیز مسائلی مانند خطر پذیر این قسمت از شهر شناخت ساختگاه امر بسیار ضرور و اجتناب ناپذیر میباشد. برا انجام این خوشه بند ابتدا اطلاعات ژئوتکنیکی از مناطق مختلف بخش غربی شهر مشهد جمع آور گردیده است. برا دست یافتن به طبقه بند با دقت مناسب، هر کدام از این با معرفی تعداد زیاد کلاس آموزشی خاک مورد مقایسه قرار گرفت. پس از مقایسه طبقه بند ها مختلف با MATLAB روشها در نرم افزار میانگین K ارزیابی دقت آنها با تشکیل جدول ماتریس خطا بهترین طبقه بند با دقت بالا انتخاب گردید. بر این اساس از روش تحلیل خوشه ا به منظور طبقه بند خاک و ارائه ویژگیها فیزیکی مشابه هر طبقه استفاده شده است. بر اساس این روش خاکها در دو محدوده متفاوت از نظر ۰) در ۴ خوشه مختلف با بیشترین درجه شباهت به یکدیگر خوشه بند شده است.

کلمات کلیدی

, خوشه بندی, خاکهای غرب مشهد, خوشه بندی میانگین, خوشه بندی سلسله مراتبی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038820,
author = {اعتمادی فر, مهین and حافظی مقدس, ناصر and لشکری پور, غلامرضا and هاشم نژاد آرش},
title = {خوشه بندی بافت خاک در غرب مشهد و بررسی روابط فیزیکی هر خوشه},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {خوشه بندی، خاکهای غرب مشهد، خوشه بندی میانگین، خوشه بندی سلسله مراتبی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T خوشه بندی بافت خاک در غرب مشهد و بررسی روابط فیزیکی هر خوشه
%A اعتمادی فر, مهین
%A حافظی مقدس, ناصر
%A لشکری پور, غلامرضا
%A هاشم نژاد آرش
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]