هشتمین همایشانجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( ایجاد بانک اطلاعات ژئوتکنیکی خاکهای غرب مشهد با استفاده از نرم افزار اکسس )

نویسندگان: مهین اعتمادی فر , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسایی دقیق مشخصات خاک یکی از مهمترین امور در طراحی و اجرا پروژه ها شهر می باشد.دسترسی سریع به اطلاعات مفید ژئوتکنیکی خاک سبب کاهش هزینه و زمان انجام پروژه می شود.در مطالعه حاضر اطلاعات بیش از گمانه ۱۹۰ حفار شده در غرب شهر مشهدگردآور و در بانک اطلاعات طراحی استفاده شده است.داده ها مورد استفاده در این بانک شامل دانزیته و درصد (Microsoft Access) شده ذخیره شده است.برا این منظور از نرم افزار اکسس رطوبت خاک، خصوصیات خمیر شامل حد روانی و حد خمیر ، خصوصیات مکانیکی خاک شامل اصطکاک و چسبندگی مصالح، عدد نفوذ استاندارد، اطلاعات شیمیایی خاک شامل درصد کلر و سولفات . میزان قلیاییت خاک،درصد عبور از الک ۲۰۰ ، عمق و مختصات هر گمانه می باشد. مزایا این بانک اطلاعات می توان به گسترش پذیر ، ارائه نقشههایی از شهر،جست و جو اطلاعات در مناطق مختلف و همچنین پیش بینی پارامترها خاک در مناطق فاقد اطلاعات اشاره نمود.

کلمات کلیدی

, بانک اطلاعات, ژئوتکنیک, نرم افزار اکسس, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038825,
author = {اعتمادی فر, مهین and حافظی مقدس, ناصر and لشکری پور, غلامرضا},
title = {ایجاد بانک اطلاعات ژئوتکنیکی خاکهای غرب مشهد با استفاده از نرم افزار اکسس},
booktitle = {هشتمین همایشانجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بانک اطلاعات، ژئوتکنیک، نرم افزار اکسس، مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ایجاد بانک اطلاعات ژئوتکنیکی خاکهای غرب مشهد با استفاده از نرم افزار اکسس
%A اعتمادی فر, مهین
%A حافظی مقدس, ناصر
%A لشکری پور, غلامرضا
%J هشتمین همایشانجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]