هشتمین همایشانجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی شهر شاهرود )

نویسندگان: محسن محمدی , ناصر حافظی مقدس , محمد غفوری , علی کیهانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شهر شاهرود ، واقع در شمال شرق ایران بر رو نهشته ها جوان کواترنر و در مرز دو زون ساختار البرز شرقی و ایران مرکز قرارگرفته است. با توجه به نرخ بالا توسعه شهر مطالعات جامع زمین شناسی مهندسی برا شناخت محدودیت ها ژئوتکنیکی، بر سر راه توسعه شهر مورد نیاز است. در این پژوهش با جمع آور نقشه ها زمین شناسی،توپوگرافی وعکس ها هوایی و برداشت ها نقشه ها رقومی زمین شناسی، هیدرولوژ و شیب (GIS) صحرایی به منظور تصحیح آنها، با بهره گیر از سیستم اطلاعات جغرافیایی تهیه شده است.سپس با جمع آور اطلاعات ژئوتکنیک بیش از ۱۴۰ پروژه بانک اطلاعات ژئوتکنیک تشکیل و از آن برا ارزیابی خصوصیات فیزیکی ومکانیکی خاک در گستره مورد مطالعه استفاده شده است. در نهایت با تلفیق لایه ها مختلف نقشه زمین شناسی مهندسی شهر شاهرود با ۶ پهنه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی مختلفتهیه شده است.

کلمات کلیدی

, سیستم اطلاعات جغرافیایی, شهرشاهرود, نقشه زمین شناسی مهندسی, ۶ پهنه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038826,
author = {محمدی, محسن and حافظی مقدس, ناصر and غفوری, محمد and علی کیهانی},
title = {تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی شهر شاهرود},
booktitle = {هشتمین همایشانجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سیستم اطلاعات جغرافیایی، شهرشاهرود،نقشه زمین شناسی مهندسی، ۶ پهنه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی شهر شاهرود
%A محمدی, محسن
%A حافظی مقدس, ناصر
%A غفوری, محمد
%A علی کیهانی
%J هشتمین همایشانجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]