هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( پیشبینی تاثیر اجرای طرح فاضلاب بر سطح آب زیرزمینی ،مطالعه موردی: )

نویسندگان: ناصر حافظی مقدس , زهرا تندیسه , غلامحسین کرمی , هادی جعفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق به بررسی ویژگیهای هیدروژئولوژیکی شهر مشهد و تاثیر اجرای طرح فاضلاببر سطح آب زیرزمینی پرداخته شده است. یکی از منابع عمده تغذیه آبخوان آبرفتی مشهد چاههای فاضلاب موجود در سطح شهر میباشد. جهت پیشبینی تاثیر تکمیل پروژه جمعآوری فاضلاب، پساز جمعآوری اطلاعات مورد نیاز از قبیل دادههای پمپاژ، لاگهای حفاری مربوط به چاهها، دادههای سطح آب شبیه سازی GMS و دادههای ژئوفیزیکی، مدل مفهومی آبخوان شهر مشهد با استفاده از روش عددی تفاضلات محدود و نرم افزار 7.1 1387 کالیبره شد. از آنجا - گردید. مدل با استفاده از روش سعی و خطا و با استفاده از دادههای مشاهدهای برای یکدوره یکساله 1388 1388 ) از دقت مناسبی برخوردار بود انتظار میرود نتایج بدست آمده به واقعیت نزدیک - که مدل در صحت سنجی (سال آبی 1389 باشد. سپسمقدار تغذیه از طریق چاههای فاضلاب بر اساسزمان بندی کوتاه مدت اجرای طرح از کل تغذیه حذفشد و میزان تاثیر آن بر سطح آب زیرزمینی از طریق ترسیم نقشه های همعمق سطح ایستابی قبل و بعد از اجرای طرح فاضلاب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر افتسطح آب زیرزمینی پساز اجرای طرح جمعآوری فاضلاب میباشد.

کلمات کلیدی

, فاضلاب, آبخوان شهر مشهد, مدلسازی آب زیرزمینی, نرم افزار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038830,
author = {حافظی مقدس, ناصر and زهرا تندیسه and غلامحسین کرمی and هادی جعفری},
title = {پیشبینی تاثیر اجرای طرح فاضلاب بر سطح آب زیرزمینی ،مطالعه موردی:},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {فاضلاب، آبخوان شهر مشهد، مدلسازی آب زیرزمینی، نرم افزار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیشبینی تاثیر اجرای طرح فاضلاب بر سطح آب زیرزمینی ،مطالعه موردی:
%A حافظی مقدس, ناصر
%A زهرا تندیسه
%A غلامحسین کرمی
%A هادی جعفری
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]