هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی و ارزیابی پریود غالبخاکدر شهر خلیل آباد )

نویسندگان: ویدا طاهرپور خلیل آباد , ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شهر خلیل آباد در استان خراسان رضو واقع است. وجود گسل فعال درونه در ۱۰ کیلومتر شهر خلیل آباد، سببشده استکه این شهر به لحاظ لرزه زمین ساختی از پتانسیل لرزه ا بالایی برخوردار باشد و این امر انجام مطالعاتی در این خصوصرا با اهمیتتر جلوه ۱ ، برآورد از پریود غالبخاکبا / می دهد. در این مطالعه، ضمن تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی شهر خلیل آباد با مقیاس ۵۰۰۰۰ استفاده از داده ها مایکروترمور در منطقه انجام شده است. بدین منظور ، یکی از متداولترین و ساده ترین روشها مبتنی برمایکروترمورها یعنی روشنسبتطیفی افقی به عمود موج لرزه ا موسوم به روشناکامورا در ۳۰ نقطه در منطقه به کار گرفته شده مورد پردازشقرار گرفته و سپسمنحنی ها نسبتطیفی آنها استخراج گردیده GEOPSY است که داده ها حاصله توسط نرم افزار است. در نهایت با استفاده از مقادیر پریود غالب حاصل از این منحنی ها، نقشه هم پریود برا این شهر ترسیم شده و تغییرات مقادیر پریود مورد بررسی قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, : نقشه زمین شناسی مهندسی, مایکروترمور, پریود غالب, روش ناکامورا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038834,
author = {طاهرپور خلیل آباد, ویدا and حافظی مقدس, ناصر and لشکری پور, غلامرضا},
title = {تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی و ارزیابی پریود غالبخاکدر شهر خلیل آباد},
booktitle = {هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {: نقشه زمین شناسی مهندسی، مایکروترمور، پریود غالب، روش ناکامورا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی و ارزیابی پریود غالبخاکدر شهر خلیل آباد
%A طاهرپور خلیل آباد, ویدا
%A حافظی مقدس, ناصر
%A لشکری پور, غلامرضا
%J هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]