هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیطی زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( ارزیابی شاخص آسیب پذیر ساختگاه در شمال شهر مشهد )

نویسندگان: یوسف محمدی مقدم , ناصر حافظی مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش قابلیت آسیب پذیر ساختگاه شمال شهر مشهد در هنگام وقوع زلزله مورد بررسی قرار گرفته است.به طور که با استفاده از داده ها میکروترمور در شمال شهر مشهد و برآورد خصوصیات لرزه ا ساختگاه مورد نظر، به وسیله روشنسبتطیفی مولفه را برآورد نموده. بدین جهت برداشت ها (Vulnerability indices) مقدارشاخص آسیب پذیر ساختگاه (H/V) افقی به قائم میکروترمور در ٦٨ ایستگاه در شمال شهر مشهد برداشت گردید سپسمقادیر فرکانسغالب و فاکتور تقویت ساختگاه در هر ایستگاه را تعیین نموده، و با توجه به فرکانسغالب و فاکتور تقویتساختگاه شاخصآسیبپدیر در هر ایستگاه را بدستآورده.

کلمات کلیدی

, .(H/V) نسبتطیفی مولفه افقی به قائم , (kg) کلمات کلید : شمال شهر مشهد, میکروترمور, شاخصآسیبپذیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038837,
author = {محمدی مقدم, یوسف and حافظی مقدس, ناصر},
title = {ارزیابی شاخص آسیب پذیر ساختگاه در شمال شهر مشهد},
booktitle = {هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیطی زیست ایران},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {.(H/V) نسبتطیفی مولفه افقی به قائم ،(kg) کلمات کلید : شمال شهر مشهد، میکروترمور،شاخصآسیبپذیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی شاخص آسیب پذیر ساختگاه در شمال شهر مشهد
%A محمدی مقدم, یوسف
%A حافظی مقدس, ناصر
%J هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیطی زیست ایران
%D 2013

[Download]