هفتمین همایش تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور , 2013-11-20

عنوان : ( سنگ چینه نگاری و دیرینه شناسی قسمت فوقانی سازند تیرگان و بخش تحتانی سازند سرچشمه در برش پیغو(جنوب بجنورد) )

نویسندگان: غلامحسن منصوری امین آباد , محمد وحیدی نیا , مهدی نجفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه قسمت فوقانی سازند تیرگان و قسمت تحتانی سازند سرچشمه در برش پیغو واقع در جنوب بجنورد مورد بررسی قرار گرفت و برای این منظور 70 مقطع نازک تهیه شد. سارند تیرگان با ترکیب آهک ضخیم لایه و سازند سرچشمه با واحدهای مارن ومیان لایه های آهکی حاوی فرامینیفراهای بنتیک،آمونیت،دوکفه ای و خارپوست فراوان میباشد. ضخامت بخش پائین سازند تیرگان در این برش 20 متر و ضخامت بخش زیرین سازند سرچشمه 100 متر است.با توجه به حضور گسترده اوربیتولینها در سنگ آهکهای اوولیتی در این برش که از انواع با گسترش جهانی محسوب میشوند، بویژه گونه های که بصورت Monseciella Arabica، که نشانگر بارمین فوقانی است Palorbitolina lenticularis شاخص مثل که نشان دهنده آپتین زیرین میباشد، Preaorbitolina cormyi محلی نشانگر بارمین فوقای وتا حدی آپتین زیرین است و سن بارمین انتهایی- آپتین زیرین برای این منطقه پیشنهاد میشود.

کلمات کلیدی

, فرامینیفرای بنتیک, کپه داغ, کرتاسه زیرین, چینه نگاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038855,
author = {منصوری امین آباد, غلامحسن and وحیدی نیا, محمد and نجفی, مهدی},
title = {سنگ چینه نگاری و دیرینه شناسی قسمت فوقانی سازند تیرگان و بخش تحتانی سازند سرچشمه در برش پیغو(جنوب بجنورد)},
booktitle = {هفتمین همایش تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور},
year = {2013},
location = {خرم آباد, ايران},
keywords = {فرامینیفرای بنتیک،کپه داغ،کرتاسه زیرین،چینه نگاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنگ چینه نگاری و دیرینه شناسی قسمت فوقانی سازند تیرگان و بخش تحتانی سازند سرچشمه در برش پیغو(جنوب بجنورد)
%A منصوری امین آباد, غلامحسن
%A وحیدی نیا, محمد
%A نجفی, مهدی
%J هفتمین همایش تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
%D 2013

[Download]