آموزه های فقه مدنی, دوره (1391), شماره (6), سال (2013-2) , صفحات (47-64)

عنوان : ( نقد و تحلیل ادله عقلی حرمت اخذ اجرت بر واجبات )

نویسندگان: محمدتقی فخلعی , عباسعلی سلطانی , مجیدرضا شیخی نصرآبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده : از جمله مسائلی که از دیرباز در فقه اما میه مطرح بوده و همزمان با تکامل فقه رشد نموده ، موضوع اخذ اجرت بر واجبات است در این سیر تاریخی گاه اقوال فقها به سر حد اجماع رسیده و به عنوان قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات سر بر افراشته است و گاه از حرمت به آستانه اباحه و جواز سر فرود آورده است و هنوز هم موجب اختلاف فقها است . آنچه که در نزد فقها احتیاط و اهمیت بیشتری دارد در واقع واجبات عبادی است چون اغلب فقها اخذ اجرت بر واجبات توصلی را جایز می دانند در حقیقت قدر متیقن این قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات عبادی است به این منظور نویسنده در این مقاله به بررسی حرمت اخذ اجرت بر واجبات عبادی از دیدگاه امام خمینی و مقایسه با نظر علمای دیگر پرداخته است .به همین جهت ابتدا خاستگاهای اختلاف و نظریات صاحب نظران به صورت شفاف بیان شده و سپس به نقد دیدگاه ها پرداخته شده است . سه نظریه رابررسی وبه چالش کشیده است .

کلمات کلیدی

, حرمت اخذ اجرت , ذمه وعهده, مالکیت خدا, دین بودن عمل , مقهوریت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038863,
author = {فخلعی, محمدتقی and سلطانی, عباسعلی and شیخی نصرآبادی, مجیدرضا},
title = {نقد و تحلیل ادله عقلی حرمت اخذ اجرت بر واجبات},
journal = {آموزه های فقه مدنی},
year = {2013},
volume = {1391},
number = {6},
month = {February},
issn = {2251-936x},
pages = {47--64},
numpages = {17},
keywords = {حرمت اخذ اجرت ،ذمه وعهده،مالکیت خدا،دین بودن عمل ،مقهوریت واجبات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد و تحلیل ادله عقلی حرمت اخذ اجرت بر واجبات
%A فخلعی, محمدتقی
%A سلطانی, عباسعلی
%A شیخی نصرآبادی, مجیدرضا
%J آموزه های فقه مدنی
%@ 2251-936x
%D 2013

[Download]