پژوهش های ژئومورفولوژی کمی, دوره (2), شماره (1), سال (2013-7) , صفحات (19-36)

عنوان : ( تهیه نقشه حساسیت‎پذیری زمین‌لغزش دامنه های شمالی بینالود بر پایه الگوریتم بهینه‎سازی توافقی ویکور )

نویسندگان: عادل سپهر , ابوالفضل بهنیافر , عباسعلی محمدیان , ابوالفضل عبدالهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ناپایداری های دامنه‌ای، ازجمله پدیده های معمول در بیشتر مناطق کوهستانی ایران است. در این میان یکی از مخاطره‌آمیزترین این ناپایداری‌ها، زمین‌لغزش است. هدف از این پژوهش، تهیۀ نقشۀ حساسیت پذیری دامنه‌های شمالی بینالود به زمین‎لغزش با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی توافقی ویکور است. ابتدا پس از تهیۀ نقشۀ پایۀ محدودۀ مطالعاتی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و بازدید‌های میدانی، نقشۀ عوامل مؤثر در حساسیت پذیری حوضه به زمین‌لغزش شامل شیب، فاصله از گسل، طبقات ارتفاعی، تراکم زهکشی، کاربری اراضی، پوشش گیاهی، لیتولوژی، نوع خاک و بارش در محیط GIS تهیه شد. سپس ضریب اهمیت هر کدام از معیارهای مذکور در وقوع زمین‎لغزش، به‎کمک الگوریتم سلسله‎مراتبی AHP به‎دست آمد که معیارهای شیب، لیتولوژی و طبقات ارتفاعی بیشترین ضریب اهمیت را کسب کردند. سپس بر پایۀ الگوریتم بهینه‎سازی ویکور، درجۀ سودمندی و پشیمانی انتخاب گزینه های برتر (زیرحوضه ها)، مشخص و در پایان با محاسبۀ میزان شاخص بهینۀ ویکور (Q)، زیر‌حوضه‌ها برحسب درجۀ حساسیت پذیری به زمین‎لغزش در سه کلاس کیفی حساسیت‌پذیری کم، متوسط و زیاد طبقه‌بندی و رتبه‌بندی شدند. نتایج نشان داد که زیر‌حوضه‌های گلمکان، اسجیل و اندرزی بیشترین حساسیت‎پذیری و زیر‌حوضه‌های خیرآباد، اقبال و چایش دارای کمترین حساسیت‌پذیری به‎وقوع زمین‌لغزش هستند.

کلمات کلیدی

, زمین‌لغزش, حساسیت پذیری, الگوریتم بهینه‌سازی توافقی ویکور, دامنه‌های شمالی بینالود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038876,
author = {سپهر, عادل and ابوالفضل بهنیافر and عباسعلی محمدیان and ابوالفضل عبدالهی},
title = {تهیه نقشه حساسیت‎پذیری زمین‌لغزش دامنه های شمالی بینالود بر پایه الگوریتم بهینه‎سازی توافقی ویکور},
journal = {پژوهش های ژئومورفولوژی کمی},
year = {2013},
volume = {2},
number = {1},
month = {July},
issn = {2251-9424},
pages = {19--36},
numpages = {17},
keywords = {زمین‌لغزش، حساسیت پذیری، الگوریتم بهینه‌سازی توافقی ویکور، دامنه‌های شمالی بینالود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تهیه نقشه حساسیت‎پذیری زمین‌لغزش دامنه های شمالی بینالود بر پایه الگوریتم بهینه‎سازی توافقی ویکور
%A سپهر, عادل
%A ابوالفضل بهنیافر
%A عباسعلی محمدیان
%A ابوالفضل عبدالهی
%J پژوهش های ژئومورفولوژی کمی
%@ 2251-9424
%D 2013

[Download]