بیهوشی و درد, دوره (4), شماره (1), سال (2013-11) , صفحات (38-46)

عنوان : ( فراخوانی اثر هایپوآلژزی متعاقب 20 جلسه فعالیت ورزشی با شدت کنترل شده توام با متادون در افراد وابسته به مواد مخدر )

نویسندگان: صادق عباسیان , سیدرضا عطارزاده حسینی , مهتاب معظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: درد یکی از عواملی است که حین قطع مصرف یک ماده افیونی یا کاهش در میزان مصرف آن ایجاد می‏شود. هدف از این تحقیق تعیین اثر تمرین ‏ورزشی بر حالت هایپوآلژزی ایجاد شده توسط بتا اندورفین (BEND) در افراد وابسته به مواد مخدر بود. موادها و روش‌ها: این تحقیق از نوع تحقیقات نیمه تجربی با طرح پیش و پس آزمون بود. نمونه آماری تحقیق را 20 آزمودنی وابسته به مواد مخدر تشکیل می‏دادند که در دو گروه تجربی قرار گرفته بودند؛ گروه تجربی اول که علاوه بر مصرف روزانه 10 میلی‏گرم متادون، فعالیت‏ورزشی را تقریباً با شدتی برابر 70 الی 75 درصد VO2max به مدت 20 جلسه متداوم تمرینی انجام می‏دادند و گروه تجربی دوم متشکل از افرادی بودند که تنها روزانه 10 میلی‏گرم متادون مصرف می‏کردند. پس از مداخله‏های تحقیقی، سطوح سرمی BEND، هایپوآلژزی ناشی از درد مکانیکی، درد ناشی از کاهش درجه حرارت و افزایش درجه حرارت بررسی شد. یافته‏ها: بررسی‏های آماری نشان داد که مقادیر سرمی BEND پس از مداخله تحقیقی در هر دو گروه تجربی به طور معناداری افزایش یافته بود (p<05/0). در همین راستا، تنها گروه تجربی اول توانسته بود در کلیه تحریکات درد زا، اثر هایپوآلژزی را به طور معناداری بهبود بخشد (p<05/0). نتیجه‏گیری: احتمالاً روش ترکیبی تمرین ‏ورزشی– مکمل دارویی در کاهش و مدیریت درد افراد وابسته به مواد مخدر نسبت به روش مکمل دارویی (به تنهایی) بهتر عمل می‏کند.

کلمات کلیدی

, آنالژزی, هایپرآلژزی مکانیکی, درد جسمانی, هایپرآلژزی گرمایی .,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038878,
author = {صادق عباسیان and عطارزاده حسینی, سیدرضا and معظمی, مهتاب},
title = {فراخوانی اثر هایپوآلژزی متعاقب 20 جلسه فعالیت ورزشی با شدت کنترل شده توام با متادون در افراد وابسته به مواد مخدر},
journal = {بیهوشی و درد},
year = {2013},
volume = {4},
number = {1},
month = {November},
issn = {2228-6659},
pages = {38--46},
numpages = {8},
keywords = {آنالژزی، هایپرآلژزی مکانیکی، درد جسمانی، هایپرآلژزی گرمایی .،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فراخوانی اثر هایپوآلژزی متعاقب 20 جلسه فعالیت ورزشی با شدت کنترل شده توام با متادون در افراد وابسته به مواد مخدر
%A صادق عباسیان
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A معظمی, مهتاب
%J بیهوشی و درد
%@ 2228-6659
%D 2013

[Download]