اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی , 2013-12-10

عنوان : ( ارزیابی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت مشهد با استفاده از شاخص GQI )

نویسندگان: وحید نیک پیمان , حسین محمدزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با گسترش فعالیت های انسانی، ارزیابی کیفی و کمی منابع آبی به ویژه در مناطق خشک جایگاه ویژه ای در مطالعات منابع آب پیدا نموده است. یکی از شاخص های ارزیابی کیفیت آب، اندازه گیری مقدار غلظت یون های اصلی موجود در آب می باشد. به منظور بررسی تغییرات مکانی، شاخص کیفیت آب زیرزمینی (GQI) که تلفیقی از پارامترهای مؤثر بر کیفیت آب می باشد، مورد استفاده قرار می گیرد. در مطالعه حاضر به منظور بررسی نحوه توزیع یون های اصلی و پهنه بندی کیفی دشت مشهد، شاخص GQI با استفاده از نرم افزارArcGIS برآورد شده است. نتایج مقادیر بین 60 تا 89 درصد را برای این شاخص نشان می دهد و بیانگر این مسئله است که در مجموع آب زیرزمینی دشت از نظر شش یون اصلی مورد بررسی، کیفیتی نامناسب در بخش های انتهایی و کیفیتی متوسط و مناسب در ابتدا و میانه دشت دارا می باشند و روند تغییرات از سمت شمال غرب به سمت جنوب شرق دشت می باشد. همچنین میزان تغییرات کیفیت در ابتدا و انتهای دشت نسبت به قسمت های میانی بیشتر می باشد.

کلمات کلیدی

, آب زیرزمینی, شاخص کیفیت آب زیرزمینی, دشت مشهد, GIS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038882,
author = {نیک پیمان, وحید and محمدزاده, حسین},
title = {ارزیابی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت مشهد با استفاده از شاخص GQI},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی},
year = {2013},
location = {شاهرود, ايران},
keywords = {آب زیرزمینی، شاخص کیفیت آب زیرزمینی، دشت مشهد، GIS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت مشهد با استفاده از شاخص GQI
%A نیک پیمان, وحید
%A محمدزاده, حسین
%J اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
%D 2013

[Download]