پژوهشهای زراعی ایران, دوره (11), شماره (2), سال (2013-9) , صفحات (226-233)

عنوان : ( اثرات عمق های مختلف کاشت و فشردگی خاک بر روند سبز شدن و رشد اولیه نشاء رقم های (Capsicum annum L.) فلفل ر شرایط گلخانه )

نویسندگان: روشنک شهریاری احمدی , محمد خواجه حسینی صالح اباد , سیدمجید هاشمی نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از جمله مشکلات مهم در تولید انبوه نشاء فلفل، چسبیدگی پوسته بذر به برگ های لپه ای می باشد که می تواند منجر به عدم سبز شدن و یا سبزشدن ضعیف گیاهچه های فلفل شود. از این رو به منظور بررسی اثر عمق کاشت و نیز فشردگی خاک بر میزان رها شدگی پوسته بذر از بر گهای لپه ای و نیز شاخص های رشدی نشائ رق مهای فلفل، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با 4 تکرار اجرا شد. تیمار های آزمایش شامل 1021/ 681 و 7 /31،340/ سطوح مختلف فشردگی خاک (صفر، 3،6 و 9 کیلوگرم وزنه روی سینی های کشت ) که به ترتیب فشاری معادل صفر، 5 است، عمق های مختلف کاشت (کاشت سطحی، 1 و 2سانتیمتر) و رقم های فلفل (التر،کالیفرنیا واندر، ای ام بل، آناهایم و فله ای ( Nt/m پاسکال( 2 ایران) بود. نتایج حاصل ازاعمال تیمار های فشردگی خاک حاکی از آن بود که با وجود عدم تاثیر سطوح فشردگی خاک بر شاخص تعداد چسبیدگی پوسته بذر به بر گهای لپه ای و نیز درصد سبز شدن، اعمال تیمار های فشردگی در مقایسه با تیمار شاهد (عدم فشردگی خاک ) به طور معنی منجر به افزایش شاخص های ارتفاع، سطح برگ و وزن خشک و نیز کاهش تعداد گیاهچه های غیرنرمال و متوسط زمان سبز شدن (p< داری( 0.01 رقم های فلفل شد. با افزایش عمق کاشت، میزان رها شدن پوسته های بذر از برگ های لپه ای واریته های فلفل به طور معنی داری رو به افزایش گذاشت.(

کلمات کلیدی

, فلفل, متوسط زمان سبز شدن, پوسته بذر, برگ های لپه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038890,
author = {شهریاری احمدی, روشنک and خواجه حسینی صالح اباد, محمد and هاشمی نیا, سیدمجید},
title = {اثرات عمق های مختلف کاشت و فشردگی خاک بر روند سبز شدن و رشد اولیه نشاء رقم های (Capsicum annum L.) فلفل ر شرایط گلخانه},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2013},
volume = {11},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-1472},
pages = {226--233},
numpages = {7},
keywords = {فلفل، متوسط زمان سبز شدن، پوسته بذر، برگ های لپه ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات عمق های مختلف کاشت و فشردگی خاک بر روند سبز شدن و رشد اولیه نشاء رقم های (Capsicum annum L.) فلفل ر شرایط گلخانه
%A شهریاری احمدی, روشنک
%A خواجه حسینی صالح اباد, محمد
%A هاشمی نیا, سیدمجید
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2013

[Download]