دومین همایش بین المللی محیط زیست و ژئوپلتیک خلیج فارس , 2013-04-30

عنوان : ( جداسازی و شناسایی باکتریهای ویبریوی بیولومینسانس حوضچه های پرورش میگو خلیج فارس با استفاده از روش های کلاسیک و مولکولی )

نویسندگان: منصور مشرقی , بهار شهنواز , سید جواد حسینی , جمیل واعظی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه باکتریهای بیولومینسانس از اهمیت ویژه ای در مطالعات اکولوژیکی و کاربردهای بیوتکنولوژی برخوردارند. در مطالعه حاضر حضور و یا عدم حضور این باکتریها و ویژگی های مورفولوژی و بیوشیمیایی آنها در حوضچه های پرورش میگو خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفت و سپس شناسایی آنها از طریق روش مولکولی 16S rRNA صورت گرفت. همه جدایه ها گرم منفی و دارای شدت نور RUL/s 107 × 3 بودند. بر طبق آنالیز 16S rRNA میزان شباهت سه جدایه بدست آمده به ترتیب با Vibrio azureus، Vibrio harveyi و Vibrio communis ، 99% می باشد. روش های به کار برده شده در این تحقیق دارای کارایی لازم برای جداسازی باکتریهای بیولومینسانس بوده و می تواند الگوی مناسبی برای بررسی این میکروارگانیسم ها در سایر اکوسیستم های ایران باشد.

کلمات کلیدی

, باکتریهای بیولومینسانس, Lux A gene, 16S rRNA, خلیج فارس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038893,
author = {مشرقی, منصور and شهنواز, بهار and سید جواد حسینی and واعظی, جمیل},
title = {جداسازی و شناسایی باکتریهای ویبریوی بیولومینسانس حوضچه های پرورش میگو خلیج فارس با استفاده از روش های کلاسیک و مولکولی},
booktitle = {دومین همایش بین المللی محیط زیست و ژئوپلتیک خلیج فارس},
year = {2013},
location = {کیش, ايران},
keywords = {باکتریهای بیولومینسانس، Lux A gene، 16S rRNA، خلیج فارس},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جداسازی و شناسایی باکتریهای ویبریوی بیولومینسانس حوضچه های پرورش میگو خلیج فارس با استفاده از روش های کلاسیک و مولکولی
%A مشرقی, منصور
%A شهنواز, بهار
%A سید جواد حسینی
%A واعظی, جمیل
%J دومین همایش بین المللی محیط زیست و ژئوپلتیک خلیج فارس
%D 2013

[Download]