علوم باغبانی, دوره (27), شماره (4), سال (2014-1) , صفحات (418-423)

عنوان : ( اثر پیش تیمار حرارت و اسانس های گیاهی بر خواص پس از برداشت پرتقال خونی )

نویسندگان: عصمت برزنونی , محمدحسین آق خانی , عبدالمجید مسکوکی , محمدحسین عباسپور فرد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ضایعات پس از برداشت عامل محدودکننده دوره انبارداری بسیاری از میوه ها و سبزیجات از جمله مرکبات می باشد. در این تحقیق یک روز پس از flushing برداشت، پرتقال خونی رقم سانگین تحت چهار تیمار مختلف شامل: آب گرم (در دمای 55 درجه به مدت 3 دقیقه)، بخار ( 100 درجه با روش (شستشو با جریان سریع بخار) در زمان 30 ثانیه) و اسپری کردن میوه ها با اسانس آویشن 2 درصد با سورفاکتانت و نمونه شاهد قرار گرفت. میوه های هر 85 درصد و همچنین یک هفته به منظور ± تیمار در جعبه گذاشته شد و سپس به مدت 2 ماه در سردخانه با دمای 8 درجه سانتی گراد و با رطوبت نسبی 5 تطبیق با شرایط بازار در دمای محیط نگهداری شد. نتایج آنالیز داده ها نشان داد که نوع تیمار اثر معنی داری روی پارامترهای کیفی اسیدیته، موادجامد محلول، اندیس رسیدگی و ارزیابی حسی نداشت و نیز در بین تیمارها، تیمار بخاردهی بیشترین تأثیر را در جلوگیری از کاهش وزن طی دوره انبارداری داشته است

کلمات کلیدی

, پس از برداشت, انبارداری, پرتقال خونی, تیمار حرارتی, اسانس های گیاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038894,
author = {برزنونی, عصمت and آق خانی, محمدحسین and عبدالمجید مسکوکی and عباسپور فرد, محمدحسین},
title = {اثر پیش تیمار حرارت و اسانس های گیاهی بر خواص پس از برداشت پرتقال خونی},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2014},
volume = {27},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-4730},
pages = {418--423},
numpages = {5},
keywords = {پس از برداشت، انبارداری، پرتقال خونی، تیمار حرارتی، اسانس های گیاهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر پیش تیمار حرارت و اسانس های گیاهی بر خواص پس از برداشت پرتقال خونی
%A برزنونی, عصمت
%A آق خانی, محمدحسین
%A عبدالمجید مسکوکی
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2014

[Download]