دانشنامه حقوق اقتصادی, دوره (1), شماره (1), سال (2012-9) , صفحات (80-118)

عنوان : ( هماهنگ سازی در حقوق تجارت بین الملل: تحلیل حقوقی ماده 3 موافقتنامه اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی )

نویسندگان: عبدالحسین شیروی , اعظم انصاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه هماهنگ سازی قانونی در خصوص اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی و منافع و معایب آن یکی از مباحثات علمی مناقشه برانگیز در حقوق تجارت بین الملل می باشد. این امر به خصوص بعد از انعقاد موافقتنامه اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی سازمان تجارت جهانی و تاکید آن بر هماهنگ سازی در وضع اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی با درنظر گرفتن استاندارد های بین المللی مربوطه مورد توجه قرار گرفته است. هدف این نوشتار شناسایی میزان آزادی عمل اعضا در اتخاذ اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی براساس مقررات هماهنگ سازی موافقتنامه مذکور می باشد. نوشتار حاضر با تکیه بر تجزیه و تحلیل تحت اللفظی و مفهومی از متن این موافقتنامه نشان می دهد که موافقتنامه مزبور درصدد هاهنگ سازی قانونی کامل در زمینه اقدامات بهداشتی نبوده و به اعضای سازمان در اتخاذ اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی آزادی عمل می دهد. در نهاین به منظور تشویق اعضا برای حرکت به سوی هماهنگ سازی مبتنی بر استانداردهای بین المللی چنین فرض شده است که تنها اقدامات مطابق با استانداردهای بین المللی با سایر مقررات این موافقتنامه و همچنین موافقتنامه گات 1994 سازگار می باشد.

کلمات کلیدی

, تجارت ازاد, هماهنگ سازی, استانداردهای بین المللی, اماره قانونی, سطح حفاظت بهداشتی و بهداشت گیاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038907,
author = {عبدالحسین شیروی and انصاری, اعظم},
title = {هماهنگ سازی در حقوق تجارت بین الملل: تحلیل حقوقی ماده 3 موافقتنامه اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی},
journal = {دانشنامه حقوق اقتصادی},
year = {2012},
volume = {1},
number = {1},
month = {September},
issn = {۲۳۲۲-۴۱۷۷},
pages = {80--118},
numpages = {38},
keywords = {تجارت ازاد، هماهنگ سازی، استانداردهای بین المللی، اماره قانونی، سطح حفاظت بهداشتی و بهداشت گیاهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T هماهنگ سازی در حقوق تجارت بین الملل: تحلیل حقوقی ماده 3 موافقتنامه اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی
%A عبدالحسین شیروی
%A انصاری, اعظم
%J دانشنامه حقوق اقتصادی
%@ ۲۳۲۲-۴۱۷۷
%D 2012

[Download]