نامه مفید, دوره (3), شماره (2), سال (2008-3) , صفحات (117-142)

عنوان : ( بررسی ماهیت و مبانی حقوقی تایم شرینگ (مالکیت زمانی) در حقوق انگلیس )

نویسندگان: پرویز عامری , اعظم انصاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نوشتار حاضر بر آن است تا مالکیت زمانی را با دقت در عناوین مالکیت قانونی و انواع مالکیت اشتراکی در حقوق انگلیس را که یکی از پیشگامان استفاده از مالکیت زمانی در نظام حقوقی کامن لو و در جهان می باشد بررسی کند. در حقوق انگلیس مالکین تایم شرینگ دارای نوعی مالکیت مطلق و بدون قید و شرط هستند چرا که دارای تمامی حقوق مالکانه نسبت به ملک خود بوده و امکان اعمال و اجرای آن را با رعایت محدوده زمانی مالکیتشان نسبت به مملوک خود دارا می باشند. اگر چه این نوع مالکیت محدودیت هایی را به دنبال دارد این امر نافی ماهیت حقوقی آن و مالکیت مطلق افراد نسبت به اموال خود در زمان مالکیتشان نمی باشد. از آن جا که در مفهوم این نوع مالکیت نوعی اشتراک وجود دارد و حتی ظاهر کلمه time-sharing نیز به مفهوم نوعی شراکت می باشد این تاسیس جدید بر پایه حقوق اشتراکی استوار گشته و به اقتضای وجود انواع تایم شرینگ مبانی جداگانه ای دارد. یک قسم از این نوع مالکیت یعنی دارا شدن عین برای دوره یا مدت زمان معین بر مبنای مالکیت مشترک بوده و نوع دیگر آن به معنای دارا شدن منفعت به تبع عین برای دوره یا مدت زمان معین بر پایه مالکیت اشاعی استوار است.

کلمات کلیدی

, تایم شرینگ, مالکیت, مالکیت مشترک, مالکیت مشاع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038909,
author = {پرویز عامری and انصاری, اعظم},
title = {بررسی ماهیت و مبانی حقوقی تایم شرینگ (مالکیت زمانی) در حقوق انگلیس},
journal = {نامه مفید},
year = {2008},
volume = {3},
number = {2},
month = {March},
issn = {1027-9938},
pages = {117--142},
numpages = {25},
keywords = {تایم شرینگ، مالکیت، مالکیت مشترک، مالکیت مشاع},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ماهیت و مبانی حقوقی تایم شرینگ (مالکیت زمانی) در حقوق انگلیس
%A پرویز عامری
%A انصاری, اعظم
%J نامه مفید
%@ 1027-9938
%D 2008

[Download]