روانشناسی تربیتی-دانشگاه علامه طباطبایی, دوره (9), شماره (29), سال (2013-12) , صفحات (1-22)

عنوان : ( افزایش اثربخشی برنامه درسی مهارت های زندگی از طریق خلق محیط های یادگیری سازنده گرا (مورد مهارت مدیریت خشم) )

نویسندگان: مرتضی کرمی , مجتبی تجری , حمیده پاک مهر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: با نظر به اهمیت آموزش در برنامه درسی مهارت‌های زندگی و مدیریت خشم به عنوان یکی از این مهارت‌ها، مطالعه حاضر با هدف مقایسه دو شیوه آموزش به روش سازنده گرایی و شیوه فعلی (تدوین یافته توسط سازمان بهزیستی کشور) بر کنترل خشم صورت گرفت. روش کار: آزمایشی، با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بوده و جامعه آماری شامل دانشجویانی می‌باشد که در دوره‌های مدیریت خشم مرکز مشاوره دانشگاه مازندران شرکت کرده بودند. یافته‌ها: از جهت تأثیرگذاری دو شیوه آموزش طراحی سازنده گرایی و فعلی بر میزان نگرش دو گروه مورد بررسی نسبت به محیط یادگیری و نحوه آموزش (564/0= لامبدای ویلکز،000/0, p=07/5= (46،7F () و رضایت از دوره‌ برگزار شده تفاوت معناداری وجود دارد (504/0= لامبدای ویلکز ،000/0, p=40/16= (50،3F (). به طوری که گروهِ دریافت کننده آموزش مدیریت خشم به شیوه سازنده گرایی نسبت به گروه فعلی هم نگرش مثبت‌تری در خصوص آموزش کنترل خشم داشتند و هم از دوره‌ برگزار شده رضایت بیشتری را ابراز کرده بودند. همچنین، یافته دیگر نشان داد گروهی که به شیوه سازنده گرایی آموزش دیده‌اند، یادگیری بیشتری نسبت به مدیریت خشم داشته‌اند (000/0, P=65/15= (51،1F ( ). نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر، آموزش در محیط‌های سازنده گرا با توجه به انعطاف پذیری و یادگیری عمیق‌تری که در فراگیران ایجاد می‌کند، در کنترل خشم، مؤثرتر به نظر می‌رسد. لذا، استفاده از این روش آموزشی به جهت لحاظ کردن در برنامه درسی مهارت‌های زندگی توصیه می‌گردد.

کلمات کلیدی

, مهارت زندگی, مدیریت خشم, طراحی آموزشی, سازنده گرایی, برنامه درسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038911,
author = {کرمی, مرتضی and مجتبی تجری and پاک مهر, حمیده},
title = {افزایش اثربخشی برنامه درسی مهارت های زندگی از طریق خلق محیط های یادگیری سازنده گرا (مورد مهارت مدیریت خشم)},
journal = {روانشناسی تربیتی-دانشگاه علامه طباطبایی},
year = {2013},
volume = {9},
number = {29},
month = {December},
issn = {1735-4617},
pages = {1--22},
numpages = {21},
keywords = {مهارت زندگی، مدیریت خشم، طراحی آموزشی، سازنده گرایی، برنامه درسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T افزایش اثربخشی برنامه درسی مهارت های زندگی از طریق خلق محیط های یادگیری سازنده گرا (مورد مهارت مدیریت خشم)
%A کرمی, مرتضی
%A مجتبی تجری
%A پاک مهر, حمیده
%J روانشناسی تربیتی-دانشگاه علامه طباطبایی
%@ 1735-4617
%D 2013

[Download]