پژوهش در برنامه ریزی درسی, دوره (2), شماره (41), سال (2014-4) , صفحات (1-11)

عنوان : ( شناسایی سبک های یادگیری، بازنگری در طراحی برنامه درسی نظام آموزشی فنی وحرفه ای )

نویسندگان: علی غنائی چمن آباد , اعظم محمدزاده قصر , حمیده پاک مهر , الهه حجار شوری چه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه و هدف: با توجه به اینکه در راستای تغییرات بنیادی نظام آموزشی کشور، توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در نظر گرفته شده است؛ شناسایی متغیرهای مهم در جهت طراحی و تدوین برنامه‌های درسی متناسب با آن از ضروریاتِ انکار ناپذیر به نظر می‌رسد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی سبک‌های یادگیری دانش آموزان فنی و حرفه‌ای صورت پذیرفت. روش: توصیفی-پیمایشی و از نوع مقایسه‌ای است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان فنی و حرفه‌ای شهر مشهد می‌باشند. بدین منظور، تعداد 193 دانش آموز فنی-حرفه‌ای با استفاده از فرمول حجم نمونه و به شیوه نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و پرسشنامه سبک‌های یادگیری وارک را تکمیل نمودند. داده‌های حاصل با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی و آزمون‌های آماریِ تحلیل واریانس یک‌طرفه دورن آزمودنی‌ها، آزمون باکس و آزمون لوین، تحلیل واریانس چندگانه، تحلیل واریانس چند متغیری، همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده تفسیر شدند. یافته‌ها:1-بین سبک‌های یادگیری خواندنی- نوشتنی، شنیداری، دیداری، جنبشی-حرکتی و ترکیبی دانش آموزان فنی و حرفه‌ای تفاوت معناداری وجود دارد(000/0(p< و سبک غالب گروه مورد بررسی سبک شنیداری می‌باشد.2- دانش آموزان دختر به سبک دیداری و دانش آموزان پسر به سبک‌های خواندنی- نوشتنی و شنیداری گرایش داشتند (05/0(p< 3- دانش آموزان پایه دوم به سبک دیداری و دانش آموزان پایه سوم به سبک‌های خواندنی- نوشتنی و شنیداری گرایش داشتند (05/0(p<. 4- از بین سبک‌های یادگیری تنها بین سبک دیداری و موفقیت تحصیلی رابطه معناداری وجود داشت و این سبک، قادر به پیش بینی 02/0 از موفقیت تحصیلی دانش آموزان فنی و حرفه‌ای بود. نتیجه گیری: به نظر می‌رسد با توجه به ماهیت رشته‌های فنی و حرفه‌ای و حاکمیت سبک شنیداری بر این نظام، عناصر برنامه‌های درسی نیاز به تحولی جدی داشته باشند..

کلمات کلیدی

, واژه‌های کلیدی: سبک یادگیری, برنامه درسی, طراحی برنامه درسی, نظام فنی و حرفه‌ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038912,
author = {غنائی چمن آباد, علی and محمدزاده قصر, اعظم and پاک مهر, حمیده and حجار شوری چه, الهه},
title = {شناسایی سبک های یادگیری، بازنگری در طراحی برنامه درسی نظام آموزشی فنی وحرفه ای},
journal = {پژوهش در برنامه ریزی درسی},
year = {2014},
volume = {2},
number = {41},
month = {April},
issn = {2008-1197},
pages = {1--11},
numpages = {10},
keywords = {واژه‌های کلیدی: سبک یادگیری، برنامه درسی، طراحی برنامه درسی، نظام فنی و حرفه‌ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی سبک های یادگیری، بازنگری در طراحی برنامه درسی نظام آموزشی فنی وحرفه ای
%A غنائی چمن آباد, علی
%A محمدزاده قصر, اعظم
%A پاک مهر, حمیده
%A حجار شوری چه, الهه
%J پژوهش در برنامه ریزی درسی
%@ 2008-1197
%D 2014

[Download]