تحقیقات اسلامی, دوره (38), شماره (1), سال (2008-2) , صفحات (115-142)

عنوان : ( بررسی قاعده سوق المسلمین و میزان حجیت آن )

نویسندگان: اعظم انصاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قاعده سوق المسلمین از جمله قواعد فقهیه عملیه ای است که منفعت بسیاری در حیات مکلفین دارد و برخی از احکام فقهی بر آن استوار است. این قاعده بدان معنا است که اخذ گوشت و سایر محصولات حیوانی از بازار مسلمانان اماره این است که حیوان موجود در آن با روش شرعی ذبح شده و مذکی است. اساس قاعده هم بر حفظ پایداری بازار مسلمین قرار دارد و لذا هر چه به نظام معاملات مسلمانان صدمه بزند مطرود است. پس اعتماد کردن به آن ما را از بسیاری از مشکلات می رهاند و به تعبیری دقیق تر این قاعده ابزاری در برابر عسر و حرچ در برخی موراد است. در مقاله حاضر پس از بیان معنای دقیق قاعده سوق المسلمین و بررسی جایگاه استفاده از آن قلمرو و اماریت و سپس موضوع پیوند آن با برخی از قواعد فقهی مورد مداقه قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

بررسی قاعده سوق المسلمین و میزان حجیت آن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038916,
author = {انصاری, اعظم},
title = {بررسی قاعده سوق المسلمین و میزان حجیت آن},
journal = {تحقیقات اسلامی},
year = {2008},
volume = {38},
number = {1},
month = {February},
issn = {1023-7402},
pages = {115--142},
numpages = {27},
keywords = {بررسی قاعده سوق المسلمین و میزان حجیت آن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی قاعده سوق المسلمین و میزان حجیت آن
%A انصاری, اعظم
%J تحقیقات اسلامی
%@ 1023-7402
%D 2008

[Download]