هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران , 2013-11-06

عنوان : ( بررسی کیفیت آب های زیرزمینی آبخوان آبرفتی دشت بجنورد جهت مصارف شرب، کشاورزی و صنعت )

نویسندگان: حسین محمدزاده , فائزه داودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی کیفیت منابع آب زیرزمینی اهمیت ویژه ای برای تعیین کیفیت آب جهت مصارف گوناگون (شرب، کشاورزی و صنعت) دارد. در این تحقیق، جهت بررسی خصوصیات شیمیایی آب زیرزمینی دشت بجنورد به منظور مصارف شرب، کشاورزی و صنعت از آنالیز شیمیایی 14 نمونه آب زیرزمینی برداشت شده در شهریور ماه 1391 استفاده شده است. بررسی کیفیت آب زیرزمینی جهت مصارف فوق براساس دیاگرام شولر، دیاگرام ویلکوکس و ضریب اشباعیت لانژلیه با استفاده از نرم افزار Chemistry صورت پذیرفت. همچنین نقشه تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت (GQI) نیز با استفاده از نرم افزار ArcGIS 9.3تهیه شد. نتایج نشان می دهد که کیفیت آب زیرزمینی دشت از نظر شرب براساس دیاگرام شولر و شاخص GQI از متوسط تا قابل قبول متغییر است. از لحاظ کشاورزی اکثر نمونه ها در ردهC3-S1 قرار گرفته و قابل استفاده هستند. همچنین از لحاظ صنعتی اکثر نمونه ها رسوب گذار می باشند.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: کیفیت آب زیرزمینی, دشت بجنورد, دیاگرام, شاخص GQI.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038917,
author = {محمدزاده, حسین and داودی, فائزه},
title = {بررسی کیفیت آب های زیرزمینی آبخوان آبرفتی دشت بجنورد جهت مصارف شرب، کشاورزی و صنعت},
booktitle = {هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: کیفیت آب زیرزمینی، دشت بجنورد، دیاگرام، شاخص GQI.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کیفیت آب های زیرزمینی آبخوان آبرفتی دشت بجنورد جهت مصارف شرب، کشاورزی و صنعت
%A محمدزاده, حسین
%A داودی, فائزه
%J هشتمین همایش انجمن زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
%D 2013

[Download]