پژوهش زبان و ادبیات فارسی-جهاد دانشگاهی, دوره (8), شماره (23), سال (2012-2) , صفحات (21-35)

عنوان : ( بررسی مقایسه ای نشانه های بازخوردی در مکالمات تلفنی زبان فارسی و انگلیسی )

نویسندگان: مهناز آزادمنش , شهلا شریفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش به بررسی مقایسه ای نشانه های بازخوردی در مکالمات تلفنی زبان فارسی و انگلیسی از نظر بسامد، نوع، نقش و جایگاه انها در گفتار می پردازد. نشانه های بازخوردی، واژگان و اصواتی مانند : بله، جداً، hmm، mm ... هستند که به کرات در مکالمه ها شنیده و به سخنگو مب فهمانند که سخنانش چگونه درک می شود. در واقع، شنونده با تولید نشانه های بازخوردی موضع خود را نسبت به سخنان گوینده نشان می دهد. در نتیجه، این کلمات بر پیشبرد هر چه بهتر مکالمات تأثیر می گذارد. علی رغم اینکه نشانه های بازخوردی در تمام زبان های دنیا وجود دارد، کاربرد آنها از زبانی به زبان دیگر متفاوت است. داده های تحقیق شامل 300 دقیقه مکالمه تلفنی انگلیسی آمریکایی و 300 دقیقه مکالمه تلفنی زبان فارسی است. داده های زبان فارسی از پایگاه داده بزرگ مکالمات تلفنی فارس دات با کسب مجوز از مؤسسه گویش پرداز اخذ شده و داده های انگلیسی از تحقیق واناروک (1997) گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده ی برخی شباهت ها و تفاوت ها در بسامد، نقش و مکان نشانه های بازخوردی در زبان انگلیسی و فارسی است. از تفاوت های دو زبان می توان به بسامد نشانه های بازخوردی اشاره کرد؛ بسامد نشانه های بازخوردی در زبان فارسی(1691) بیشتر از زبان انگلیسی (1473) بوده است. پرکاربردترین نشانه ی بازخوردی در هر دو زبان، نشانه های بازخوردی کوتاه بوده اند و از نظر جایگاه، محتملترین مکان ظاهرشدن این نشانه ها، پایان سازه های نحوی بوده است. همچنین، اکثر نشانه های بازخوردی نقش نشان دادن درک و فهم را داشته اند. با این حال در بین دیگر صورت ها و نقش های نشانه های بازخوردی در مکالمات زبان فارسی و انگلیسی تفاوت هایی وجود دارد.

کلمات کلیدی

, نشانه های بازخوردی, مکالمات تلفنی, گوینده و شنونده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038918,
author = {آزادمنش, مهناز and شریفی, شهلا},
title = {بررسی مقایسه ای نشانه های بازخوردی در مکالمات تلفنی زبان فارسی و انگلیسی},
journal = {پژوهش زبان و ادبیات فارسی-جهاد دانشگاهی},
year = {2012},
volume = {8},
number = {23},
month = {February},
issn = {1735-1030},
pages = {21--35},
numpages = {14},
keywords = {نشانه های بازخوردی، مکالمات تلفنی، گوینده و شنونده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقایسه ای نشانه های بازخوردی در مکالمات تلفنی زبان فارسی و انگلیسی
%A آزادمنش, مهناز
%A شریفی, شهلا
%J پژوهش زبان و ادبیات فارسی-جهاد دانشگاهی
%@ 1735-1030
%D 2012

[Download]