اولین همایش زمین شناسی فلات ایران , 2013-02-28

عنوان : ( شناسایی مناطق آسیب پذیر به آلودگی آب زیرزمینی با استفاده از مدل دراستیک در محیط GIS (مطالعه موردی: دشت بجنورد- خراسان شمالی) )

نویسندگان: فائزه داودی , حسین محمدزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در اکثر مناطق ایران آب زیرزمینی مهمترین تامین کننده آب کشاورزی، شرب و صنعت است. از اینرو، جهت دستیابی به یک روش مناسب و موثر برای حفاظت منابع آب زیرزمینی از آلودگی هایی که در آینده آنرا تهدید می کند، سیستم های ارزیابی آسیب پذیری سفره های آب زیرزمینی توسعه یافته اند. در این تحقیق، به منظور تهیه نقشه آسیب پذیری آبخوان دشت بجنورد واقع در استان خراسان شمالی، مدلDRASTIC بکار گرفته شده است که هفت پارامتر هیدروژئولوژیکی موثر بر آلودگی آب زیرزمینی، شامل عمق آب زیرزمینی D))، تغذیه خالص (R)، محیط آبخوانA) )، محیط خاک (S)، توپوگرافی (T)، تاثیر محیط غیراشباع I)) و هدایت هیدرولیکی (C) را مورد بررسی قرار می دهد و با ترکیب این پارامترها در محیط GIS مناطق مستعد آلودگی آبخوان را مشخص می نماید. نقشه پهنه بندی آسیب پذیری دشت بجنورد نشان می دهد که شاخص دراستیک بین 41 تا 163 در تغییر است. بر اساس نتایج حاصل1 ،9 ،37 و 36 درصد از آبخوان مورد مطالعه به ترتیب دارای آسیب پذیری بالا، متوسط، کم و خیلی کم بوده و آسیب پذیری 17 درصد از منطقه قابل اغماض است. در این تحقیق، جهت ارزیابی میزان تاثیرگذاری پارامترها در مدل، تحلیل حساسیت مدل به دو روش حذف پارامتر و تک پارامتری مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, واژه‎های کلیدی: آسیب پذیری آب زیرزمینی, تحلیل حساسیت, دشت بجنورد, مدل دراستیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038919,
author = {داودی, فائزه and محمدزاده, حسین},
title = {شناسایی مناطق آسیب پذیر به آلودگی آب زیرزمینی با استفاده از مدل دراستیک در محیط GIS (مطالعه موردی: دشت بجنورد- خراسان شمالی)},
booktitle = {اولین همایش زمین شناسی فلات ایران},
year = {2013},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {واژه‎های کلیدی: آسیب پذیری آب زیرزمینی، تحلیل حساسیت، دشت بجنورد، مدل دراستیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شناسایی مناطق آسیب پذیر به آلودگی آب زیرزمینی با استفاده از مدل دراستیک در محیط GIS (مطالعه موردی: دشت بجنورد- خراسان شمالی)
%A داودی, فائزه
%A محمدزاده, حسین
%J اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
%D 2013

[Download]