اقتصاد پولی، مالی, دوره (1), شماره (16), سال (2015-7) , صفحات (1-21)

عنوان : ( بررسی کارایی شعب بانک ملت استان خراسان شمالی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها )

نویسندگان: مهین دخت کاظمی , حدیثه گریوانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی کارایی بانک ها به عنوان یکی از مهمترین ارکان بازارهای مالی هر کشور، ازجمله اقدامات ضروری جهت دستیابی به رشد و توسعه ی اقتصادی کشورها به شمار می رود. بنابراین در این تحقیق سعی شده کارایی شعب بانک ملت استان خراسان شمالی برای سال های 1388-1386 اندازه گیری و بررسی شود. انواع کارایی محاسبه شده در این پژوهش شامل کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی می باشد که با دو فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس(CRS) و بازده متغیر نسبت به مقیاس(VRS) بررسی شده است. متغیرهای تحقیق براساس نگرش واسطه ای تعیین شده اند بنابراین متغیرهای نهاده شامل سپردهها، دارایی های ثابت و پرسنل می باشند و متغیرهای ستانده شامل تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات در قالب عقود مبادله ای می باشند. نتایج تحقیق نشان می دهد که میانگین سه ساله ی کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی در حالت CRSبه ترتیب، 0.747، 0.79، 0.59بوده و در حالت VRS به ترتیب، 0.91، 0.88 و 0.80 می باشد. همچنین، در سال های 86 تا 88 به ترتیب 33 ، 27 و 40 درصد از شعب در هر دو حالت CRS و VRS کارا هستند. بعلاوه، میانگین کارایی اقتصادی در هردو حالت CRS و VRS تغییرات چندانی نداشته است.

کلمات کلیدی

, کارایی فنی, کارایی تخصیصی, کارایی اقتصادی, تحلیل پوششی داده ها.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038934,
author = {کاظمی, مهین دخت and گریوانی, حدیثه},
title = {بررسی کارایی شعب بانک ملت استان خراسان شمالی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2015},
volume = {1},
number = {16},
month = {July},
issn = {2251-8452},
pages = {1--21},
numpages = {20},
keywords = {کارایی فنی، کارایی تخصیصی، کارایی اقتصادی، تحلیل پوششی داده ها.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کارایی شعب بانک ملت استان خراسان شمالی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها
%A کاظمی, مهین دخت
%A گریوانی, حدیثه
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2015

[Download]