آموزه های فقه مدنی, دوره (1), شماره (7), سال (2013-7) , صفحات (79-93)

عنوان : ( بازشناسی تعلیق در انشاء در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران )

نویسندگان: سیدمحمدتقی قبولی درافشان , سید محمد هادی قبولی درافشان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از شرایط قابل بررسی در صحت قرارداد منجّز بودن آن است که در صورت پذیرش، عقد معلق باطل خواهد بود و اگر تنجیز شرط نباشد، تعلیق مبطل قرارداد نخواهد بود. این مسئله قبل از شیخ انصاری به طور مطلق و بدون تفکیک میان تعلیق در انشا و منشا، محل مناقشه فقیهان بوده است. اما از زمان ایشان، تعلیق در عقد به تعلیق در انشا و تعلیق در منشا تفکیک شد و مباحث عمیق و دقیقی درباره صحت یا بطلان هر یک از انواع تعلیق از سوی فقیهان امامی مطرح گردید. در این میان، مشهور فقیهان و حقوق دانان به صحت عقد معلق در صورت تعلیق در منشا نظر داده و عقد معلق را با تعلیق در انشا باطل دانسته اند، در حالی که برخی از بزرگان فقه امامی و اساتید حقوق مدنی از نظریه صحت عقد معلق با تعلیق در انشا، دفاع کرده و استدلالهایی قابل توجه در این باره ارائه نموده اند. با توجه به اهمیت عقود معلق در حقوق قراردادها و نظر به اینکه در خصوص تعلیق در انشا نیز همچون تعلیق در منشا میان فقیهان و حقوق دانان وحدت نظر وجود نداشته و قانون مدنی نیز در این زمینه سکوت کرده است، جستار حاضر به تبیین، نقد و بررسی ادله ارائه شده برای صحت و بطلان این نوع تعلیق پرداخته و نظریه بطلان را از منظر فقه استدلالی و حقوق ایران اقوی دانسته است.

کلمات کلیدی

, عقد معلق, تعلیق در انشاء, واجب مشروط, فقه امامیه, حقوق موضوعه ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038940,
author = {قبولی درافشان, سیدمحمدتقی and قبولی درافشان, سید محمد هادی},
title = {بازشناسی تعلیق در انشاء در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران},
journal = {آموزه های فقه مدنی},
year = {2013},
volume = {1},
number = {7},
month = {July},
issn = {2251-936x},
pages = {79--93},
numpages = {14},
keywords = {عقد معلق، تعلیق در انشاء، واجب مشروط، فقه امامیه، حقوق موضوعه ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازشناسی تعلیق در انشاء در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
%A قبولی درافشان, سیدمحمدتقی
%A قبولی درافشان, سید محمد هادی
%J آموزه های فقه مدنی
%@ 2251-936x
%D 2013

[Download]