زمین شناسی کاربردی پیشرفته, دوره (6), شماره (4), سال (2013-1) , صفحات (74-79)

عنوان : ( بررسی علل افزایش سطح ایستایی در مىطقه بهبهان (مطالعه موردی: آبگرفتگی معدن مارن کارخانه سیمان بهبهان) )

نویسندگان: رامین کرمی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , ناصر حافظی مقدس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اجرای پروژه های متعدد مهندسی در محدوده اراضی مشترک نیازمند نظارت و آینده نگری و اعمال مدیریت بر تقابل اثرات این طرح ها در حین اجرا ودر طی عمر مفید این پروژه می باشد. معدن مارن کارخانه سیمان بهبهان یکی از منابع اصلی و دارای نقش حیاتی در تولید سیمان کارخانه می باشد. اخیرا به دلیل افزاایش سطح آب زیرزمینی در معدن مارن کارخانه یک دریاچه طبیعی تشکیل شده است بگونه ای که ادامه برداشت از معدن مارن شدیدا وایسته به پایین رفتن سطح ایستابی است. در این مقاله ضمن اشاره به مواردی که بدون توجه به برخی اصول علمی در طی اجرای برخی پروژه ای مهندسی و خصوصا بعد از آن باعث بالا آمدگی سطح آب زیرزمینی در دشت مورد مطالعه (بهبهان) شده و مشکلاتی چون زهدار شدن اراضی، شوری منابع آب و آبگرفتگی معادن را بدنبال داشته است، علل ایجاد این بحران و راهکارهای حل مشکل جهت احیاء عمق برداشت منابع قرضه در معادن مجاور این طرح مورد توجه قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, مىاتغ قرضه, آب گرفتگی, هیدروژئولوژی, معدن مارن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038941,
author = {کرمی, رامین and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and حافظی مقدس, ناصر},
title = {بررسی علل افزایش سطح ایستایی در مىطقه بهبهان (مطالعه موردی: آبگرفتگی معدن مارن کارخانه سیمان بهبهان)},
journal = {زمین شناسی کاربردی پیشرفته},
year = {2013},
volume = {6},
number = {4},
month = {January},
issn = {2251-7057},
pages = {74--79},
numpages = {5},
keywords = {مىاتغ قرضه، آب گرفتگی، هیدروژئولوژی، معدن مارن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی علل افزایش سطح ایستایی در مىطقه بهبهان (مطالعه موردی: آبگرفتگی معدن مارن کارخانه سیمان بهبهان)
%A کرمی, رامین
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A حافظی مقدس, ناصر
%J زمین شناسی کاربردی پیشرفته
%@ 2251-7057
%D 2013

[Download]