اقتصاد و توسعه منطقه ای, دوره (19), شماره (4), سال (2013-3) , صفحات (1-23)

عنوان : ( بررسی ارتباط متقابل بخش کشاورزی با سایر بخش های اقتصاد استان های خراسان )

نویسندگان: ناصر شاه نوشی فروشانی , فاطمه حیات غیبی , محمود دانشورکاخکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی برای اقتصاد ایران و استا نهای خراسان و همچنین ارتباط این بخش با سایر بخ ش ها، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباطات متقابل و پیوند بین بخش کشاورزی با دیگر بخ شهای اقتصادی استا ن های خراسان صورت گرفته اس ت. برای این منظور از جدول داد ه- ستانده استا ن های خراسان برای سال 1380 و روش حذف فرضی استفاده شده اس ت. بر اساس نتایج حاص ل، دو فعالیت ”زراعت و باغدار ی“ و ”پرورش حیوانات، کرم ابریشم، زنبور عسل و شکا ر“ از زیر بخش کشاو رزی جز بخ ش های کلیدی اقتصاد استان بوده و دارای ارتباط قوی با دیگر فعالی ت های اقتصادی هستن د. همچنین در مجمو ع، ارتباط پیشین این فعالی تها با فعالیت های ”ساخت محصولات غذایی، انواع آشامیدن ی ها و محصولات از توتون و تنباک و“، ”ساخت منسوجا ت“ و ”محل های صرف غذا و ن وشیدنی“ و ارتباط پسین آ نها با فعالی ت های ”حم ل و نقل جاده ای“، ”عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیرات“ و ”ساخت مواد و محصولات شیمیای ی“ بیش از فعالیت های دیگر است. ________________________________________________________________

کلمات کلیدی

, بخش کشاورزی, جدول داده- ستانده, پیوندهای پسین و پیشین, روش حذف فرضی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038949,
author = {شاه نوشی فروشانی, ناصر and حیات غیبی, فاطمه and دانشورکاخکی, محمود},
title = {بررسی ارتباط متقابل بخش کشاورزی با سایر بخش های اقتصاد استان های خراسان},
journal = {اقتصاد و توسعه منطقه ای},
year = {2013},
volume = {19},
number = {4},
month = {March},
issn = {2251-7790},
pages = {1--23},
numpages = {22},
keywords = {بخش کشاورزی، جدول داده- ستانده، پیوندهای پسین و پیشین، روش حذف فرضی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ارتباط متقابل بخش کشاورزی با سایر بخش های اقتصاد استان های خراسان
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A حیات غیبی, فاطمه
%A دانشورکاخکی, محمود
%J اقتصاد و توسعه منطقه ای
%@ 2251-7790
%D 2013

[Download]