ماشین های کشاورزی, دوره (3), شماره (2), سال (2013-12) , صفحات (92-103)

عنوان : ( بررسی عملکرد یک خشک کن خورشیدی مجهز به سامانه گردش هوای بسته و محفظه جاذب رطوبت )

نویسندگان: محمدحسین اق خانی , محمدحسین عباسپور فرد , محمدرضا بیاتی , حمید مرتضی پور , سید ایمان ساعدی , علی مقیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشک کردن یک فرایند با مصرف انرژی فراوان است. بمنظور صرفه جویی در مصرف انرژی، استفاده مستقل و یا ترکیبی از انرژی خورشیدی از روش های معمول در خشک کردن محصولات کشاورزی می باشد. در تحقیق حاضر، عملکرد یک خشک کن خورشیدی با جریان هوای اجباری، مجهز به سامانه ی گردش هوای بسته، که مناسب خشک کردن محصولات با ارزش درحجم کم از قبیل گیاهان دارویی و زعفران است، بررسی گردید. خشک کن مورد ارزیابی شامل جمع کننده ی خورشیدی، محفظه ی محصول، محفظه ی مواد جاذب رطوبت سیلیکاژل، دمنده، کانال های عبور هوا و سامانه ی اندازه گیری و کنترل بود. بمنظور بررسی عملکرد دستگاه از گیاه نعناع استفاده شد و نرخ خشک شدن و میزان انرژی مصرفی در سه سطح فاکتور دما (40، 45 و 50 درجه سیلسیوس) و در دو حالت سامانه ی گردش هوای باز و بسته اندازه گیری و مقایسه گردید. نتایج تحقیق نشان دادکه سامانه گردش هوای بسته تاثیر بسیار معنی داری بر انرژی مصرفی و بازده خشک کن دارد. افزایش دمای هوای خشک کننده در سامانه ی هوای باز، باعث کاهش زمان خشک شدن، افزایش انرژی مصرفی و کاهش بازده خشک شدن شد. بالعکس در سامانه ی گردش هوای بسته با افزایش دما، انرژی مصرفی کاهش، بازده خشک کن و سرعت خشک شدن افزایش یافت. بیشترین بازده خشک کن مربوط به تیمار دمای 50 درجه سیلسیوس و سامانه ی گردش هوای بسته بود. در نهایت متوسط بازده ی جمع کننده ی خورشیدی و بیشترین بازده خشک کن به ترتیب 34/0 و 41/0 بدست آمدند.

کلمات کلیدی

, بازده خشک کن, جمع کنندهی خورشیدی, خشک کن خورشیدی, سامانه ی گردش هوای بسته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038950,
author = {اق خانی, محمدحسین and عباسپور فرد, محمدحسین and بیاتی, محمدرضا and حمید مرتضی پور and سید ایمان ساعدی and علی مقیمی},
title = {بررسی عملکرد یک خشک کن خورشیدی مجهز به سامانه گردش هوای بسته و محفظه جاذب رطوبت},
journal = {ماشین های کشاورزی},
year = {2013},
volume = {3},
number = {2},
month = {December},
issn = {2228-6829},
pages = {92--103},
numpages = {11},
keywords = {بازده خشک کن، جمع کنندهی خورشیدی، خشک کن خورشیدی، سامانه ی گردش هوای بسته},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عملکرد یک خشک کن خورشیدی مجهز به سامانه گردش هوای بسته و محفظه جاذب رطوبت
%A اق خانی, محمدحسین
%A عباسپور فرد, محمدحسین
%A بیاتی, محمدرضا
%A حمید مرتضی پور
%A سید ایمان ساعدی
%A علی مقیمی
%J ماشین های کشاورزی
%@ 2228-6829
%D 2013

[Download]