دومین همایش دانشجویی اعتیاد وآسیب های روانی اجتماعی , 2012-04-16

عنوان : ( بررسی سوگیری توجه دانشجویان دانشگاه شهید دادبین کرمان به استروپ هیجانی اعتیاد )

نویسندگان: جواد صالحی فدردی , کلثوم ایثاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هر روز عدّه زیادی از جوانان به سمت مصرف به موادمخدر کشیده میشوند به طوری که امروزه اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یکی از مهم ترین معضلات اجتماعی جامعه به شمار می رود . مشخص شده است که شناخت های ضمنی ، به ویژه تورش توجه نسبت به محرک مربوط به مواد ، نقش مهمی در حفظ ، پیشرفت سوء مصرف مواد بازی میکند ، که براساس نظریه های اخیر اعتیادی ، سوگیری توجه نسبت به محرکهای مربوط به مواد ، نقش مهمی را در شروع مصرف به مواد بازی میکند. روش ها و آزمون های بسیاری برای سنجش عوامل و جنبه های آشکار و پنهان رفتار اعتیادی معرفی شده اند . هدف. پزوهش حاضر به منظور بررسی سوگیری توجه نسبت به تصاویر مربوط به مواد ودرصد آن در دانشجویان دانشگاه شهید دادبین کرمان انجام گرفت. روش. جامعه مورد مطالعه کلیه دانشجویان دانشگاه شهید دادبین کرمان در سال تحصیلی 91-1390 بود. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از تست استروپ هیجانی اعتیاد محقق ساخته ، فرم یادآوری و پرسشنامه گرایش به مصرف مواد استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه فوق قبلا در ایران احراز شده است. نمونه ها به شیوه تصادفی انتخاب شدند.

کلمات کلیدی

, اعتیاد, سوگیری نسبت به موارد, شناخت های ضمنی, دانشجویان, استروپ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038960,
author = {صالحی فدردی, جواد and ایثاری, کلثوم},
title = {بررسی سوگیری توجه دانشجویان دانشگاه شهید دادبین کرمان به استروپ هیجانی اعتیاد},
booktitle = {دومین همایش دانشجویی اعتیاد وآسیب های روانی اجتماعی},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اعتیاد، سوگیری نسبت به موارد، شناخت های ضمنی، دانشجویان، استروپ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی سوگیری توجه دانشجویان دانشگاه شهید دادبین کرمان به استروپ هیجانی اعتیاد
%A صالحی فدردی, جواد
%A ایثاری, کلثوم
%J دومین همایش دانشجویی اعتیاد وآسیب های روانی اجتماعی
%D 2012

[Download]