مطالعات مدیریت ورزشی, دوره (4), شماره (13), سال (2013-10) , صفحات (13-32)

عنوان : ( بررسی وضعیت موجود والیبال ایران با ارائه برنامه اجرایی در راستای بهبود مستمر )

نویسندگان: محمد کشتی دار , مهدی طالب پور , فاطمه شیرمهنجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف تحقیق حاضر توصیف وضع موجود والیبال در ایران با ارائه برنامه اجرایی در راستای بهبود مستمر است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته توصیف وضع موجود والیبال استان هاست که روایی محتوایی و پایایی آن تأیید شد. جامعه آماری شامل کلیه نمونه در مطالعه راهنما n استان های کشور ( 30 استان) بود. حجم نمونه آماری از طریق تعیینICT) و پژوهشی و فناوری اطلاعاتP<0/05)P<0/ زمین های والیبال ساحلی و سایر تجهیزات ورزشی تفاوت معنی داری ( 5SOWT) سوات ،(Bench-Marking) برابر 12 استان به دست آمد. روش تحقیق از نوع پیمایشی، تحلیل محتوا و اقدام موردی است. یافته های پژوهش بر اساس آزمون کای اسکوئر نشان داد در رویکرد پشتیبانی نرم، در مؤلفه نیروی انسانی، به وی ژه داوران و مربیان فعال، منابع مالی و حمایت کنندگان مالی، توسعه علمی و توسعه استاندارد و ارزیابی، به خصوص در بخش ( سالن های آموزشی و زمین های روباز، محیط حقوقی، مدیریت و برنامه ریزی، به ویژه در بخش مسابقات داخلی استان ها و توسعه فرهنگی تفاوت معنی داری در مقایسه نسبت ها وجود دارد در تمام این موارد 70 درصد استان ها در سطح بسیار پایینی قرار دارند. در مؤلفه .( نهادها و تشکیلات تفاوت معنی داری مشاهده نشد. در مبحث پشتیبانی سخت که شامل امکانات و زیرساخت و تجهیزات ورزشی است، به ویژه در بخش سالن های در دست ساخت، وجود داشت و ( 82 درصد استان ها در سطح پایینی قرار دارند بنابراین وضع موجود والیبال استان ها به لحاظ رویکرد پشتیبانی نرم و سخت ناهمگون است؛ بنابراین با توجه به مقایسه با وضع مطلوب به دست آمد. راه کارهای اجرایی توسعه ورزش والیبال بر ( اساس کمبودها و نظر خبرگان و استفاده از فرصت ها جمع بندی و وزن دهی شد و ملاک افزایش کمی راه کارهای توسعه، متوسط نرخ رشد جمعیت ورزشکار در دوره های سه تا پنج و ده ساله بوده است که از طریق نظر کارشناسان اولویت بندی شد.

کلمات کلیدی

, برنامة اجرایی, توسعة والیبال,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038964,
author = {محمد کشتی دار and طالب پور, مهدی and فاطمه شیرمهنجی},
title = {بررسی وضعیت موجود والیبال ایران با ارائه برنامه اجرایی در راستای بهبود مستمر},
journal = {مطالعات مدیریت ورزشی},
year = {2013},
volume = {4},
number = {13},
month = {October},
issn = {2538-3213},
pages = {13--32},
numpages = {19},
keywords = {برنامة اجرایی، توسعة والیبال،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی وضعیت موجود والیبال ایران با ارائه برنامه اجرایی در راستای بهبود مستمر
%A محمد کشتی دار
%A طالب پور, مهدی
%A فاطمه شیرمهنجی
%J مطالعات مدیریت ورزشی
%@ 2538-3213
%D 2013

[Download]