مطالعات مدیریت ورزشی, دوره (4), شماره (13), سال (2013-10) , صفحات (79-92)

عنوان : ( بررسی میزان تعهد مدیران در اجرای استراتژی سازمان های ورزشی )

نویسندگان: سعید امیرنژاد , محمد غلامپور , مهدی طالب پور , معصومه السادات منانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی میزان تعهد مدیران و عوامل تاثیرگذار بر آن در اجرای استراتژی ه ا در سازمانهای ورزشی می باشد. روش انجام تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی است و جامعه آماری آن مدیران ستادی سازمان تربیت بدنی و روسای فدراسیون ها که تعداد 59 نفر و اساتید دانشگاهی ( 31 نفر) به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. از پرسشنامه محقق ساخت ه ای در دو بخش مشخصات فردی و سوالات اصلی با 17 سوال که تعهد مدیریت را در ابعاد (دانش، تجربه، انگیزه، مشارکت، اعتقاد و تغییرات مدیریتی) مورد بررسی قرار می دهد، استفاده شده است. 0 بدست آمد. از آمار توصیفی برای توصیف متغیرها در / پایایی پرسشنامه از روش آلفا کرونباخ 98 استفاده شد. از دیدگاه مدیران 0/ اعتقاد ( 014 ،( و از دیدگاه اساتید نیز مولف ه های تغییرات مدیریتی ( ،( موجب بهبود (تاثیر معنی داری) در میزان تعهد مدیران بر اجرای استراتژی های سازمانی می گردد. همچنین با توجه به آزمون توزیع دوجمله در تاثیر گذاری مولفه تعهد مدیران در اجرای استراتژی و هم از دیدگاه اساتید ( تعهد مدیران در اجرای استراتژی سازمانهای ورزشی به طور معنی داری ،( موثر می باشد. سرانجام با توجه به آزمون فریدمن اولویت بندی مولفه های تعهد مدیران در اجرای استراتژی سازمانهای ورزشی، از دیدگاه مدیران؛ به ترتیب تغییرات پیاپی مدیریتی، مشارکت مدیران در مرحله تدوین طرح، تجربه مدیران، دانش مدیران، اعتقاد به محتوای برنامه ها و انگیزه از بالاترین به پایین ترین عامل دسته بندی گردید. p≤./ فریدمن و بای نومینال در سطح معناداری 05 ،KS و از آزمونp= 0/ مشارکت ( 009 ،(p= 0/ مشاهده گردید که مولفه های تغییرات مدیریتی ( 001p= 0/ دانش( 010 ،(p= 0/ تجربه( 005 ،(p=p= 0/ انگیزه ( 008 ،(p= 0/ تجربه( 008 ،(p= 0/ اعتقاد ( 002 ،(p= 0/ مشارکت ( 036 ،(p= 0/003)p= 0/ سازمانهای ورزشی مشاهده گردید که هم از دیدگاه مدیران ( 001p= 0/ دانشگاهی( 001

کلمات کلیدی

, اجرا, تعهد, استراتژی, مدیران,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038965,
author = {سعید امیرنژاد and محمد غلامپور and طالب پور, مهدی and معصومه السادات منانی},
title = {بررسی میزان تعهد مدیران در اجرای استراتژی سازمان های ورزشی},
journal = {مطالعات مدیریت ورزشی},
year = {2013},
volume = {4},
number = {13},
month = {October},
issn = {2538-3213},
pages = {79--92},
numpages = {13},
keywords = {اجرا، تعهد، استراتژی، مدیران،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان تعهد مدیران در اجرای استراتژی سازمان های ورزشی
%A سعید امیرنژاد
%A محمد غلامپور
%A طالب پور, مهدی
%A معصومه السادات منانی
%J مطالعات مدیریت ورزشی
%@ 2538-3213
%D 2013

[Download]