مدیریت و توسعه ورزش, دوره (2), شماره (1), سال (2013-9) , صفحات (41-54)

عنوان : ( تحلیل و ارزیابی موانع پیاده سازی بلیت فروشی اینترنتی در لیگ برتر فوتبال با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی )

نویسندگان: مهدی طالب پور , جواد خزائی پول , عبدالحمید شمسی , میثم روحانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل و ارزیابی موانع پیاده سازی بلیت فروشی اینترنتی در لیگ برتر فوتبال با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی

کلمات کلیدی

تحلیل و ارزیابی موانع پیاده سازی بلیت فروشی اینترنتی در لیگ برتر فوتبال با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038968,
author = {طالب پور, مهدی and جواد خزائی پول and عبدالحمید شمسی and میثم روحانی},
title = {تحلیل و ارزیابی موانع پیاده سازی بلیت فروشی اینترنتی در لیگ برتر فوتبال با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی},
journal = {مدیریت و توسعه ورزش},
year = {2013},
volume = {2},
number = {1},
month = {September},
issn = {2322-4800},
pages = {41--54},
numpages = {13},
keywords = {تحلیل و ارزیابی موانع پیاده سازی بلیت فروشی اینترنتی در لیگ برتر فوتبال با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل و ارزیابی موانع پیاده سازی بلیت فروشی اینترنتی در لیگ برتر فوتبال با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی
%A طالب پور, مهدی
%A جواد خزائی پول
%A عبدالحمید شمسی
%A میثم روحانی
%J مدیریت و توسعه ورزش
%@ 2322-4800
%D 2013

[Download]