یازدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند ایران , 2013-02-27

عنوان : ( رگرسیون کمترین توانهای دوم برای دادههای ورودی و خروجی فازی بازهای- مقدار )

نویسندگان: محمدرضا ربیعی , ناصر رضا ارقامی , سید محمود طاهری , بهرام صادق پور گیلده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، برای مدل سازی دادهها، در حالتی که مشاهدات متغیر پاسخ و متغیرهای مستقل به صورت اعداد فازی بازهای- مقدار بدست آمده اند، روش رگرسیونی جدیدی معرفی شده است. با استفاده از یک فاصله روی فضای اعداد فازی بازهای- مقدار، روش کمترین توان های دوم را برای برآورد ضرایب غیر فازی این مدل رگرسیونی تعمیم دادهایم. همچنین کاربردی از این مدل را در یک مثال واقعی در زمینه مهندسی آب بررسی نمودهایم.

کلمات کلیدی

, عدد فازی بازه ای مقدار, رگرسیون فازی بازه ای مقدار, روش کمترین توان های دوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038974,
author = {ربیعی, محمدرضا and ناصر رضا ارقامی and سید محمود طاهری and صادق پور گیلده, بهرام},
title = {رگرسیون کمترین توانهای دوم برای دادههای ورودی و خروجی فازی بازهای- مقدار},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند ایران},
year = {2013},
location = {کرج, ايران},
keywords = {عدد فازی بازه ای مقدار، رگرسیون فازی بازه ای مقدار، روش کمترین توان های دوم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رگرسیون کمترین توانهای دوم برای دادههای ورودی و خروجی فازی بازهای- مقدار
%A ربیعی, محمدرضا
%A ناصر رضا ارقامی
%A سید محمود طاهری
%A صادق پور گیلده, بهرام
%J یازدهمین کنفرانس سیستمهای هوشمند ایران
%D 2013

[Download]