پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, دوره (8), شماره (16), سال (2013-3) , صفحات (53-70)

عنوان : ( بررسی مقایسه ای عدالت سازمانی و رویکرد‌‌های آن در ورزش دانشگاهی کشور )

نویسندگان: محمد رعنائی , مهدی طالب پور , سید محمد حسین رضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038977,
author = {محمد رعنائی and طالب پور, مهدی and سید محمد حسین رضوی},
title = {بررسی مقایسه ای عدالت سازمانی و رویکرد‌‌های آن در ورزش دانشگاهی کشور},
journal = {پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی},
year = {2013},
volume = {8},
number = {16},
month = {March},
issn = {5397-2008},
pages = {53--70},
numpages = {17},
keywords = {واژه‌‌های کلیدی: عدالت سازمانی؛ عدالت توزیعی؛ عدالت رویه؛ عدالت تعاملی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقایسه ای عدالت سازمانی و رویکرد‌‌های آن در ورزش دانشگاهی کشور
%A محمد رعنائی
%A طالب پور, مهدی
%A سید محمد حسین رضوی
%J پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
%@ 5397-2008
%D 2013

[Download]