پژوهش علف های هرز, دوره (4), شماره (1), سال (2012-6) , صفحات (1-15)

عنوان : ( اثر کاربرد لکه ای و سراسری علف کش بر پویایی جمعیت علف های هرز گندم )

نویسندگان: حسن مکاریان , حمید عباس دخت , زهرا قیاسی , عباس روحانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر کاربرد لکهای و سراسری علف کش بر توزیع مکانی جمعیت علفهای هرز، آزمایشی 89 انجام شد. - در دو مزرعه گندم واقع در دانشگاه صنعتی شاهرود با روش ژئواستاتیستیک در سال زراعی 90 علفهای هرز در 120 نقطه در سطح مزرعه اول (تحت کنترل سراسری علف کش) و 135 نقطه در سطح مزرعه دوم (تحت کنترل لکهای علف کش) در محل تقاطع سیستم شبکهای 4 4 متر، طی سه مرحله (قبل از مدیریت پس رویشی، بعد از مدیریت پس رویشی و در پایان فصل رشد گندم) شناسایی و شمارش شدند. تجزیه و تحلیل 50/03-59/ سمی واریوگرامها طی هر سه مرحله نمونه برداری در مزرعه اول همبستگی مکانی متوسط ( 56 90 درصد) برای الگوهای توزیع جمعیت کل /78-76/ درصد) و در مزرعه دوم همبستگی مکانی قوی ( 09 55 درصد نسبت به کاربرد سراسری / گونههای علف هرز نشان داد. در کاربرد لکهای، علف کش مورد استفاده 5 کاهش یافت. الگوهای توزیع جمعیت کل علفهای هرز بین مرحله قبل و بعد از کاربرد علف کش در سطح 76 درصد و 87 درصد توسط آنالیز کراس- / مزرعه اول و مزرعه دوم به ترتیب پیوستگی مکانی قوی 76 سمیوریوگرام نشان داد. بر اساس نتایج این پژوهش، الگوهای توزیع علفهای هرز بعد از کاربرد لکهای و سراسری علف کش حفظ شد.

کلمات کلیدی

, ژئواستاتیستیک, مدیریت مکانی, الگوی توزیع علف های هرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1038987,
author = {حسن مکاریان and حمید عباس دخت and زهرا قیاسی and روحانی, عباس},
title = {اثر کاربرد لکه ای و سراسری علف کش بر پویایی جمعیت علف های هرز گندم},
journal = {پژوهش علف های هرز},
year = {2012},
volume = {4},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-6563},
pages = {1--15},
numpages = {14},
keywords = {ژئواستاتیستیک، مدیریت مکانی، الگوی توزیع علف های هرز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر کاربرد لکه ای و سراسری علف کش بر پویایی جمعیت علف های هرز گندم
%A حسن مکاریان
%A حمید عباس دخت
%A زهرا قیاسی
%A روحانی, عباس
%J پژوهش علف های هرز
%@ 2008-6563
%D 2012

[Download]