دانشکده پزشکی مشهد, دوره (56), شماره (5), سال (2013-12) , صفحات (267-274)

عنوان : ( بررسی مقایسه ای میزان بیان ژن های TLR-2 و TLR-4 خون در دو گروه بیماران با سپسیس باکتریال باکشت خون منفی و افراد سالم )

نویسندگان: حمید رضا نادری , هما وثوقی , مریم راستین , مهدی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه تشخیص به هنگام سپسیس باکتریال از اهمیت بسزائی برخوردار است، که نظر به موارد نتایج منفی کشت، هدفی دشوار به نظر می رسد. اما بررسی عواملی از جمله مولکولهای بیان کننده TLR ممکن است تا حدی کمک کننده باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی بیان ژنهای TLR2وTLR4 در سلولهای تک هسته ای خون بیماران سپسیس باکتریال با کشت خون منفی در مقایسه با جمعیت سالم جهت افتراق سپسیس باکتریال کشت منفی گرم مثبت از گرم منفی می باشد. روش کار مطالعه در سال 1391 به صورت مورد شاهدی در دو گروه 30 نفری از افراد سالم و بیماران سپسیس باکتریال کشت منفی بستری در بیمارستان امام رضا (ع) انجام شد. نتایج با نرم افزار SPSSتجزیه و تحلیل شد و میزان کات آف بیان ژنهای مذکور نیز با نرم افزار R محاسبه گردید. نتایج در مقایسه بیان TLR2 و TLR4بیماران کشت منفی با افراد سالم ارتباط معنی دار وجود نداشت (52/0p=TLR2:) و (099/0p=TLR4:) در مقایسه بیان TLR2 بیماران کشت منفی با اسمیر کوکسی گرم مثبت غیر شعله شمعی و غیر انتروکوک ارتباط معنی دار وجود نداشت (0928/0p=) ولی در بیان TLR4 ارتباط معنی دار مشاهده شد (004/0p=). نتیجه‌گیری بیان TLR4در بیماران سپسیس باکتریال باSOFA SCORE 0-3 در مقایسه با افراد سالم با کات آف 54/9 و حساسیت 76% و ویژگی 71% تفاوت داشت، و نیز در سپسیس باکتریال کشت منفی احتمالا استافیلوکوکی با کات آف 19/46 با حساسیت 87%و ویژگی78% تفاوت داشت. بنابراین شاید بتوان از بررسی بیان TLR4 در تصمیم گیری جهت شروع آنتی بیوتیک ضد استافیلوکوک در سپسیس باکتریال کشت منفی استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, سپس, SOFA score , TLR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039000,
author = {حمید رضا نادری and هما وثوقی and مریم راستین and جباری نوقابی, مهدی},
title = {بررسی مقایسه ای میزان بیان ژن های TLR-2 و TLR-4 خون در دو گروه بیماران با سپسیس باکتریال باکشت خون منفی و افراد سالم},
journal = {دانشکده پزشکی مشهد},
year = {2013},
volume = {56},
number = {5},
month = {December},
issn = {1735-4013},
pages = {267--274},
numpages = {7},
keywords = {سپس، SOFA score ،TLR},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقایسه ای میزان بیان ژن های TLR-2 و TLR-4 خون در دو گروه بیماران با سپسیس باکتریال باکشت خون منفی و افراد سالم
%A حمید رضا نادری
%A هما وثوقی
%A مریم راستین
%A جباری نوقابی, مهدی
%J دانشکده پزشکی مشهد
%@ 1735-4013
%D 2013

[Download]