دومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پِژوهشی زعفران , 2013-10-30

عنوان : ( بررسی غلظت، زمان و دفعات مناسب برگپاشی در رشد رویشی و تولید بنه‌های دختری زعفران (Crocus sativus L.) با استفاده از محلول غذایی کامل )

نویسندگان: رضا خراسانی , پرویز رضوانی مقدم , فاطمه حسن زاده اوّل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زعفران بهعنوان با ارزشترین محصول کشاورزی و دارویی جهان جایگاه ویژهای در بین محصولات صنعتی و صادراتی ایران دارد. اما با وجود اهمیت این گیاه، تحقیقات زیادی در رابطه با نقش برگپاشی در گیاه زعفران انجام نشده است. این تحقیق با هدف بررسی سطوح مختلف غلظت و زمان و تعداد دفعات متفاوت برگپاشی بر وزن و میزان غلظت عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم برگ و بنه زعفران، در باغ تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی و در 3 تکرار بهصورت گلدانی در محیط باز اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل 4 سطح غلظتهای برگپاشی با کود مایع مخلوط (با غلظتهای 0، 4، 8 و 12 در هزار) و 7 سطح دفعات و زمانهای مختلف برگپاشی (F1: برگپاشی در تاریخ 15 بهمن، F2: برگپاشی در تاریخ 30 بهمن، F3: برگپاشی در تاریخ 15 اسفند، F4: برگپاشی در تاریخ‌های 15 بهمن و 30 بهمن، F5: برگپاشی در تاریخ‌های 15 بهمن و 15 اسفند و F6: برگپاشی در تاریخ‌های 30 بهمن و 15 اسفند و F7: برگپاشی در تاریخ‌های 15 بهمن، 30 بهمن و 15 اسفند) بودند. نتایج تجزیه واریانس صفات اندازهگیری شده، نشان داد که تعداد و وزن تر و خشک بنه و و وزن تر و خشک برگ تحت تأثیر غلظت های متفاوت و همچنین دفعات و زمان های مختلف برگپاشی قرار نگرفت. همچنین مقایسه غلظت عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم در برگ و بنه گیاه زعفران نشان داد که تفاوت معنیداری بین سطوح تیمار برگپاشی و شاهد وجود نداشت. از این رو به نظر می رسد که با توجه به خصوصیات برگ زعفران و نیازهای غذایی محدود آن، برگپاشی حتی با تعیین دقیق مقدار هر کدام از عناصر غذایی در محلول، نمیتواند سبب افزایش رشد رویشی و پیامد آن افزایش تولید و بهبود خصوصیات تغذیهای گیاه زعفران شود.

کلمات کلیدی

, محلولپاشی, برگ زعفران, عملکرد بنه, غلظت عناصر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039004,
author = {خراسانی, رضا and رضوانی مقدم, پرویز and حسن زاده اوّل, فاطمه},
title = {بررسی غلظت، زمان و دفعات مناسب برگپاشی در رشد رویشی و تولید بنه‌های دختری زعفران (Crocus sativus L.) با استفاده از محلول غذایی کامل},
booktitle = {دومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پِژوهشی زعفران},
year = {2013},
location = {تربت حیدریه, ايران},
keywords = {محلولپاشی، برگ زعفران، عملکرد بنه، غلظت عناصر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی غلظت، زمان و دفعات مناسب برگپاشی در رشد رویشی و تولید بنه‌های دختری زعفران (Crocus sativus L.) با استفاده از محلول غذایی کامل
%A خراسانی, رضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A حسن زاده اوّل, فاطمه
%J دومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پِژوهشی زعفران
%D 2013

[Download]