دومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پِژوهشی زعفران , 2013-10-30

عنوان : ( تاثیر وزن بنه مادری و کود گاوی بر تولید بنه های دختری زعفران (Crocus sativus L.) )

نویسندگان: فاطمه حسن زاده اوّل , پرویز رضوانی مقدم , محمد بنایان اول , رضا خراسانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده ازکود های آلی و وزن مناسب بنه ادری دو عامل زراعی رای دستیابی به عملکرد هینه در زراعت زعفران (Crocus sativus L.) به شمار میروند لذا این تحقیق با هدف بررسی عملکرد بنه تحت تاثیر وزن‌های مختلف بنه مادری کشت شده و سطوح متفاوت کود گاوی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 سطح وزن بنه مادری (3 – 1/1، 5 – 1/3، 7 – 1/5 و 9- 1/7 گرم) و 4 سطح کود گاوی (0، 20، 40 و 60 تن در هکتار) در 3 تکرار اجرا گردید. نتایج تجزیه واریانس اخص های عملکرد بنه زعفران نشان داد که این صفات به‌طور معنی داری تحت تاثیر وزن بنه مادری و کود گاوی قرار گرفت. همچنین اثرات متقابل وزن بنه مادری × سطوح مختلف کود گاوی بر صفات ذکر معنی دار بود. در بین تیمارهای آزمایش، تیمار وزن بنه مادری 9-1/7 گرم با میزان مصرف 60 تن در هکتار کود گاوی، بیشترین تعداد کل بنه در واحد سطح (510 بنه در متر مربع) و بالاترین عملکرد بنه (1044 گرم در متر مربع) را نشان داد. به‌نظر می‌رسد بنه‌های با وزن بیشتر در سال اول کشت، تعداد بنه‌های بیشتر و ریزتری تولید کرده اما بنه‌های با وزن کمتر توانایی تولید بنه‌های درشت بیشتری دارند. طور کلی استفاده از بنه های مادری درشتو کود گاوی در سطوح بیشترسبب افزایش وزن بنه های دختری شد

کلمات کلیدی

, اندازه بنه, کود آلی, عملکرد بنه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039006,
author = {حسن زاده اوّل, فاطمه and رضوانی مقدم, پرویز and بنایان اول, محمد and خراسانی, رضا},
title = {تاثیر وزن بنه مادری و کود گاوی بر تولید بنه های دختری زعفران (Crocus sativus L.)},
booktitle = {دومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پِژوهشی زعفران},
year = {2013},
location = {تربت حیدریه, ايران},
keywords = {اندازه بنه، کود آلی، عملکرد بنه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر وزن بنه مادری و کود گاوی بر تولید بنه های دختری زعفران (Crocus sativus L.)
%A حسن زاده اوّل, فاطمه
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A بنایان اول, محمد
%A خراسانی, رضا
%J دومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پِژوهشی زعفران
%D 2013

[Download]