دومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پِژوهشی زعفران , 2013-10-30

عنوان : ( ارزیابی عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) تحت تاثیر وزن بنه و کود گاوی )

نویسندگان: فاطمه حسن زاده اوّل , پرویز رضوانی مقدم , محمد بنایان اول , رضا خراسانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور مقایسه وزن‌های مختلف بنه مادری کشت شده و تعیین سطوح مناسب کود گاوی بر عملکرد گیاه زعفران (Crocus sativus L.)، آزمایشی طی دوسال زراعی 91- 1390 و 1391-1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 سطح وزن بنه مادری (3 – 1/1، 5 – 1/3، 7 – 1/5 و 9- 1/7 گرم) و 4 سطح کود گاوی (0، 20، 40 و 60 تن در هکتار) در 3 تکرار اجرا گردید. شاخص های عملکرد گل در سال اول نشان داد که با افزایش وزن بنه‌های کشت شده، عملکرد گل در سال اول کشت افزایش ‌یافت. نتایج تجزیه واریانس تعداد گل و عملکرد تر و خشک گل و کلاله زعفران در سال دوم حاکی از تاثیر معنی دار این صفات در واکنش به وزن بنه مادری، کود گاوی و اثر متقابل وزن بنه مادری × سطوح مختلف مصرف کود گاوی بود، به‌طوریکه با افزایش وزن بنه مادری و افزایش سطوح مصرف کود گاوی این صفات افزایش یافت. در تیمار وزن بنه مادری 9- 1/7 و 60 تن در هکتار کود گاوی ، بیشترین تعداد گل، وزن تر و وزن خشک گل و وزن خشک کلاله (بترتیب 18.7عدد، 5.95؛ 0.722 و 0.061 گرم در متر مربع) بدست آمد.

کلمات کلیدی

, وزن بنه, کود آلی , عملکرد گل, عملکرد کلاله.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039008,
author = {حسن زاده اوّل, فاطمه and رضوانی مقدم, پرویز and بنایان اول, محمد and خراسانی, رضا},
title = {ارزیابی عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) تحت تاثیر وزن بنه و کود گاوی},
booktitle = {دومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پِژوهشی زعفران},
year = {2013},
location = {تربت حیدریه, ايران},
keywords = {وزن بنه، کود آلی ، عملکرد گل، عملکرد کلاله.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) تحت تاثیر وزن بنه و کود گاوی
%A حسن زاده اوّل, فاطمه
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A بنایان اول, محمد
%A خراسانی, رضا
%J دومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پِژوهشی زعفران
%D 2013

[Download]