نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار , 2013-05-08

عنوان : ( بررسی منشاء سولفات در تعدادی از چشمه های گوگردی زاگرس چین خورده با استفاده از ایزوتوپ سولفور )

نویسندگان: حمیدرضا ناصری , حسین محمدزاده , همت سلامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه به بررسی مقادیر ایزوتوپ سولفور 34 (34S) در تعداد 8 دهنه چشمه گوگردی در استان خوزستان پرداخته شده است. این چشمه های گوگردی در بخشهای شمالی استان خوزستان در زون زاگرس چین خورده قرار دارند. پس از انجام نمونه برداری از چشمه های موجود، آنالیز آنها با روش استاندارد ارائه شده توسط USGS انجام گردید. جهت تشخیص منشاء ایزوتوپ سولفور، حوضه آبریز هر چشمه با استفاده مدل رقومی ارتفاعی مشخص شده و واحدهای زمین شناسی موجود شناسایی شده است. با توجه به حدود مقادیر ایزوتوپ سولفور 34 در واحدهای مختلف زمین شناسی و با مقایسه مقادیر ایزوتوپ سولفور اندازه گیری شده در چشمه های گوگردی مورد مطالعه و مقادیر اندازه گیری شده قبلی توسط سایر محققین مشخص گردید که منبع سولفور موجود در چشمه ها عموما انحلال لایه های تبخیری سازندهای گچساران، میشان و آغاجاری می باشد.

کلمات کلیدی

, ایزوتوپ سولفور 34, چشمه های گوگردی, غنی شدگی, تهی شدگی, VCDT
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039012,
author = {حمیدرضا ناصری and محمدزاده, حسین and همت سلامی},
title = {بررسی منشاء سولفات در تعدادی از چشمه های گوگردی زاگرس چین خورده با استفاده از ایزوتوپ سولفور},
booktitle = {نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار},
year = {2013},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ایزوتوپ سولفور 34، چشمه های گوگردی، غنی شدگی، تهی شدگی، VCDT},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی منشاء سولفات در تعدادی از چشمه های گوگردی زاگرس چین خورده با استفاده از ایزوتوپ سولفور
%A حمیدرضا ناصری
%A محمدزاده, حسین
%A همت سلامی
%J نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار
%D 2013

[Download]