راهبرد اجتماعی فرهنگی, دوره (3), شماره (9), سال (2013-4) , صفحات (59-81)

عنوان : ( بررسی رابطه زبان مادری با هویت ملی و هویت قومی )

نویسندگان: حسین میرزائی , سجاد قربان پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زبان به عنوان مهمترین تولید فرهنگی بشر نقش بسیار مهمی در شکل گیری هویت انسانی دارد.هر گاه سخن از حفظ،تقویت و گسترش فرهنگ و لذا شکل گیری هویت می شود موضوع زبان که در تار و پود زندگی فردی و اجتماعی تنیده شده به عنوان یک عامل اساسی در آن مطرح است. در این پژوهش تلاش شده تا به ارتباط میزان تسلط نمونه تحقیق به زبان مادری و متغیرهای مهم هویت ملی و قومی به عنوان دو بعد اساسی هویت ،عزت نفس و احساس محرومیت پرداخته شود. پژوهش حاضر با روش پیمایشی و در بین دانشجویان آذری ترک زبان دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 91-1390 انجام شده است و نمونه پژوهش 268 نفر می باشد. در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته و مقیاس های استاندارد جهت سنجش متغیرهای تحقیق استفاده شد و اطلاعات بدست آمده از طریق نرم افزار Spss مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که رابطه ی بین میزان تسلط به زبان مادری ، هویت ملی و احساس محرومیت وجود نداشته اما این رابطه با هویت قومی و عزت نفس رابطه ی مثبت،هم افزا و معنادار بوده است.

کلمات کلیدی

, زبان مادری, هویت ملی, هویت قومی, عزت نفس, احساس محرومیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039032,
author = {میرزائی, حسین and سجاد قربان پور},
title = {بررسی رابطه زبان مادری با هویت ملی و هویت قومی},
journal = {راهبرد اجتماعی فرهنگی},
year = {2013},
volume = {3},
number = {9},
month = {April},
issn = {2251-7081},
pages = {59--81},
numpages = {22},
keywords = {زبان مادری،هویت ملی،هویت قومی،عزت نفس،احساس محرومیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه زبان مادری با هویت ملی و هویت قومی
%A میرزائی, حسین
%A سجاد قربان پور
%J راهبرد اجتماعی فرهنگی
%@ 2251-7081
%D 2013

[Download]