علوم اجتماعی, دوره (12), شماره (1), سال (2016-3) , صفحات (69-91)

عنوان : ( بررسی ساختار توزیع قدرت درخانواده های شهر تبریز )

نویسندگان: حسین میرزائی , توکل آقایاری , مهناز کاتبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی ساختار توزیع قدرت در خانواده های شهر تبریز می پردازد. روش تحقیق پیمایشی و جامعه آماری پژوهش کلیه زنان متاهل شهر تبریز می باشد که با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر انتخاب و به روش نمونه گیری طبقه ای مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار تحقیق پرسشنامه و از نرم افزار spss برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که بین متغیرهای؛ میزان تحصیلات زنان، میزان تحصیلات مردان، درآمد زنان و درآمد مردان با ساختار قدرت در خانواده در سطح خطای کوچکتر از 01/0 رابطه معناداری وجود دارد . همچنین متغیرهای تعداد سالهای زندگی مشترک، تعداد افراد خانواده و فاصله سنی زوجین به صورت معکوس رابطه معناداری با جایگاه زنان در ساختار قدرت خانواده دارند. نتایج رگرسیون نیز نشان داد که از بین متغیرهای مستقل، سه متغیر تحصیلات مردان، وضعیت اشتغال زنان و میزان درآمد مردان مهم ترین تبیین کننده های دموکراتیک تر شدن ساختار قدرت خانواده هستند

کلمات کلیدی

, ساختار قدرت, زنان, تحصیلات, شغل, درآمد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039035,
author = {میرزائی, حسین and توکل آقایاری and مهناز کاتبی},
title = {بررسی ساختار توزیع قدرت درخانواده های شهر تبریز},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2016},
volume = {12},
number = {1},
month = {March},
issn = {2008-1383},
pages = {69--91},
numpages = {22},
keywords = {ساختار قدرت، زنان، تحصیلات، شغل، درآمد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ساختار توزیع قدرت درخانواده های شهر تبریز
%A میرزائی, حسین
%A توکل آقایاری
%A مهناز کاتبی
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2016

[Download]