علوم اجتماعی, دوره (24), شماره (24), سال (2014-4) , صفحات (243-275)

عنوان : ( مطالعه چگونگی تعامل هویت ملی و قومی دانشجویان )

نویسندگان: حسین میرزائی , محمد عباس زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه هویت ملی و هویت قومی و نوع ارتباط و تعامل آن دو، یکی از مهمترین مسایل مورد توجه در کشورهای با تنوع قومی- فرهنگی است.در بررسی موضوع عوامل گوناگونی مورد توجه اند .گروهی معتقدند فرایند جهانی شدن باعث برجسته شدن وفاداری های قومی ، هویت های فرو ملی و در نتیجه تضعیف هویت و انسجام ملی گردیده است.در مقابل برخی بر این باورند که افراد دارای هویت های ترکیبی هستند بدون آنکه تعارضی بین عناصر هویتی آنان باشد. این پژوهش با هدف« بررسی رابطه بین هویت ملی و هویت قومی دانشجویان آذری،بلوچ و عرب دانشگاه های دولتی کشور در سال 1387 و ارتباط«احساس محرومیت نسبی» و «جامعه پذیری قومی»با هویت های دوگانه(ملی و قومی)» انجام شده و نمونه پژوهش 639 نفر بوده است. نتایج نشان داد بین دو متغیر هویت ملی و هویت قومی رابطه مثبت،هم افزا و متوسطی وجود دارد، بین متغیر«احساس محرومیت نسبی» و هویت ملی رابطه منفی نسبتا بالا و با متغیر هویت قومی رابطه مثبت و در حد ضعیفی بوده است.در خصوص متغیر جامعه پذیری قومی نیز رابطه با هویت ملی مثبت و ضعیف اما با هویت قومی رابطه مثبت و در حد نسبتا بالایی بوده است

کلمات کلیدی

هویت ؛هویت ملی؛هویت قومی؛احساس محرومیت نسبی؛جامعه پذیری قومی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039036,
author = {میرزائی, حسین and محمد عباس زاده},
title = {مطالعه چگونگی تعامل هویت ملی و قومی دانشجویان},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2014},
volume = {24},
number = {24},
month = {April},
issn = {2008-1383},
pages = {243--275},
numpages = {32},
keywords = {هویت ؛هویت ملی؛هویت قومی؛احساس محرومیت نسبی؛جامعه پذیری قومی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه چگونگی تعامل هویت ملی و قومی دانشجویان
%A میرزائی, حسین
%A محمد عباس زاده
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2014

[Download]