همایش سرامیک های دندانی و رستوریشن های تمام سرامیک , 2013-10-09

عنوان : ( بررسی تغییرات مقادیر استحکام خمشی و چقرمگی شکست شیشه-سرامیک آپاتیت- مولایت در اثر تغییر ترکیب شیشه پایه )

نویسندگان: سحر ملازاده بیدختی , طاهره سادات جعفرزاده کاشی , جعفر جوادپور , بیژن افتخاری یکتا , عباس یوسفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پایداری شیمیایی، استحکام مکانیکی و زیست سازگاری اولیه، زمینههای تحقیقاتی وسیعی را در سالهای اخیر برای استفاده از شیشه- سرامیکهای آپاتیت- مولایت در تهیه ترمیمهای دندانی، به همراه داشته است. بر این اساس، هدف مقاله حاضر، بررسی تغییرات استحکام و تافنس شکست شیشه–سرامیکهای آپاتیت- مولایت در اثر تغییر ترکیب شیمیایی شیشه پایه میباشد. ابتدا، 1100 به مدت 3 ساعت تحت ºC در دمای TiO2-BaO-ZrO2-CaF2-CaO-P2O5-Al2O3 -SiO شیشههایی از سیستم 2 اندازهگیری شد. از هر ترکیب شیشه و شیشه (EN ISO عملیات حرارتی قرار گرفتند. استحکام خمشی، طبق استاندارد ( 6872 25 تهیه شد. کلیه نمونهها کاملا صیقل کاری شدند. سپس به منظور رهایش تنشهای به ×4×3 mm سرامیک قطعاتی با ابعاد 450 عملیات حرارتی شدند. استحکام خمشی سه نقطه- ◦C وجود آمده در هنگام برش و صیقل کاری، به مدت 5 ساعت در دمای اندازهگیری شد. به منظور دستیابی به تغییر مقادیر استحکام ،SANTAM 20M ای و چقرمگی شکست با استفاده از دستگاه خمشی نمونههای شیشه- سرامیک، سطح شکست آنها به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج 175 بود. افزودن MPa آزمون استحکام خمشی نشان داد که استحکام شیشه و شیشه- سرامیک پایه به ترتیب در حدود 125 و 250 ) شیشه- سرامیکهای نهایی MPa) به ترکیب شیشه، منجر به بهبود قابل توجه در مقدار استحکام خمشی BaO و TiO2 215 بود. استحکام بالای این نمونه ناشی از استحکام مناسب شیشه حاوی این MPa ZrO شد. استحکام شیشه- سرامیک حاوی 2 190 ) بود. شیشه- سرامیک حاوی مقادیر اضافی سیلیس دارای کمترین مقدار استحکام خمشی بود. نتایج بررسی MPa) افزودنی چقرمگی شکست نشان داد شیشه- سرامیکهای دارای استحکام بیشتر از مقادیر بالاتر تافنس شکست برخوردار بودند. این نتایج نشان میدهد که این شیشه-سرامیکها از استاندارهای اولیه برای تهیه ترمیمهای دندانی سرامیکی برخوردار میباشند ولی استفاده نهایی از آنها منوط به انجام تحقیقات بیشتر است.

کلمات کلیدی

, زیست سازگاری, استحکام مکانیکی, ترمیم دندانی شیشه-سرامیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039037,
author = {ملازاده بیدختی, سحر and طاهره سادات جعفرزاده کاشی and جعفر جوادپور and بیژن افتخاری یکتا and عباس یوسفی},
title = {بررسی تغییرات مقادیر استحکام خمشی و چقرمگی شکست شیشه-سرامیک آپاتیت- مولایت در اثر تغییر ترکیب شیشه پایه},
booktitle = {همایش سرامیک های دندانی و رستوریشن های تمام سرامیک},
year = {2013},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {زیست سازگاری، استحکام مکانیکی، ترمیم دندانی شیشه-سرامیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تغییرات مقادیر استحکام خمشی و چقرمگی شکست شیشه-سرامیک آپاتیت- مولایت در اثر تغییر ترکیب شیشه پایه
%A ملازاده بیدختی, سحر
%A طاهره سادات جعفرزاده کاشی
%A جعفر جوادپور
%A بیژن افتخاری یکتا
%A عباس یوسفی
%J همایش سرامیک های دندانی و رستوریشن های تمام سرامیک
%D 2013

[Download]