جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (2), شماره (6), سال (2013-9) , صفحات (1-16)

عنوان : ( پهنه بندی مخاطرات جوی منطقه ی شمال شرق ایران )

نویسندگان: عباس مفیدی , سیدرضا حسین زاده , محترم محمدیاریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر پهنه بندی مخاطرات جوی در شمال شرق ایران می باشد. برای این منظور از داده های سازمان هواشناسی کشور در مقیاس روزانه و ماهانه شامل داده های بارش، میانگین دما، کمینه دما، بیشینه دما، سمت و سرعت باد، وضعیت دید و وضعیت جو برای تعداد 17 ایستگاه هواشناسی سینوپتیک در محدوده سه استان خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی برای یک دوره ی 38 ساله( 2008-1971) استفاده شد. در این تحقیق تعداد 13 مخاطره جوی مهم شامل خشکسالی، بارش شدید، بارش حدّی، تگرک، برف سنگین، توفان تندری، کولاک، مه گرفتگی، توفان گردوغباری، روزهای توأم با غبار، یخبندان، امواج گرمایی و سوزباد در محدوده ی شمال شرق ایران مورد بررسی قرار گرفت. در بررسی مخاطرات، بنا به ماهیت هر مخاطره، از روشی مناسب و خاص آن پدیده جوی استفاده شد. بطور کلی پدیده ها در قالب دو روش اصلی مورد بررسی قرار گرفت و نقشه های فراوانی وقوع به تفکیک برای هریک از مخاطرات با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی تهیه شد. در ادامه با در نظر گرفتن میزان مشابهت ها و تفاوت ها، 13 مخاطره جوی یاد شده در قالب 3 دسته اصلی مخاطرات، شامل مخاطرات دمایی، مخاطرات مرتبط با دید و مخاطرات بارشی دسته بندی شدند و برای هر دسته نقشه پهنه بندی فضایی تهیه گردید. در نهایت با ترکیب نتایج حاصل از بررسی تمامی مخاطرات، نقشه جامع مخاطرات جوی برای شمال شرق ایران تهیه شد. یافته های تحقیق نشان داد که در شمال شرق ایران بخش های کوهستانی شمالی از جهت فراوانی وقوع رخدادها، جزء پرمخاطره ترین مناطق محسوب می گردند. درعین حال، بخش های غربی و جنوبی خراسان از کمترین میزان خطرخیزی برخوردارند. بررسی الگوی فضایی وقوع مخاطرات جوی بیانگر آن است، درحالی که مخاطرات دمایی یک روند افزایشی را از شمال به جنوب نشان می دهند، وقوع مخاطرات بارشی از الگویی معکوس برخوردار بوده، بطوری که میزان وقوع رخدادها از جنوب به شمال افزایش می یابد. در مقابل، مخاطرات مرتبط با دید یک الگوی غالب مداری را بویژه در نیمه شمالی خراسان نشان می دهند، بطوری که از غرب به شرق بر میزان وقوع رخدادهای مرتبط با دید افزوده می شود.

کلمات کلیدی

, مخاطرات جوی, پهنه بندی اقلیمی, شمال شرق ایران.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039055,
author = {مفیدی, عباس and حسین زاده, سیدرضا and محمدیاریان, محترم},
title = {پهنه بندی مخاطرات جوی منطقه ی شمال شرق ایران},
journal = {جغرافیا و مخاطرات محیطی},
year = {2013},
volume = {2},
number = {6},
month = {September},
issn = {۲۳۲۲-۱۶۸۲},
pages = {1--16},
numpages = {15},
keywords = {مخاطرات جوی، پهنه بندی اقلیمی، شمال شرق ایران.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پهنه بندی مخاطرات جوی منطقه ی شمال شرق ایران
%A مفیدی, عباس
%A حسین زاده, سیدرضا
%A محمدیاریان, محترم
%J جغرافیا و مخاطرات محیطی
%@ ۲۳۲۲-۱۶۸۲
%D 2013

[Download]