دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , 2014-01-27

عنوان : ( کاربرد الگوریتم ژنتیک جهت خوشه بندی فازی صنایع منطقه ویژه پارس جنوبی از حیث عمل به مدیریت زنجیره تأمین سبز )

نویسندگان: زهرا ناجی عظیمی , علیرضا پویا , احمد قربان پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دهه های اخیر با جایگزینی توسعه پایدار به جای توسعه صنعتی، مردم جهان توجه بیشتری به حفاظت از محیط زیست و منابع زیستی دارند. این حساسیت مثبت تا به آن جا شدت گرفته که مدیران صنایع گوناگون به دنبال روش هایی باشند که ضمن حمایت از محیط زیست، عملکرد سازمان خود را افزایش داده و با بهره گیری از آن، گامی موثر در جهت مقبولیت کالای مورد عرضه خود به مشتریان برداشته و رعایت نکات زیست محیطی را به عنوان یک مزیت رقابتی مورد استفاده قرار دهند. لذا هدف این مقاله، خوشه بندی فازی صنایع منطقه ویژه پارس جنوبی از حیث عمل به مدیریت زنجیره تأمین سبز می باشد. بدین منظور، ابتدا با مطالعه ادبیات موضوعی و مصاحبه با متخصصین، شاخص های مؤثر عمل به مدیریت زنجیره تأمین سبز شناسایی گردیدند. در مرحله بعد با جمع آوری داده های لازم، صنایع موجود در قلمرو مکانی تحقیق، با بکارگیری الگوریتم ژنتیک خوشه بندی فازی گردیدند. لازم به ذکر است که جامعه آماری این پژوهش را صنایع فعال حاضر در منطقه ویژه پارس جنوبی تشکیل می دهند. یافته های تحقیق نشان می دهد که اولاً، برخی از صنایع به دلیل درجه عضویت نزدیک، بطور همزمان عضو چند خوشه می باشند. ثانیاً، میزان عمل صنایع موجود در خوشه اول به مدیریت زنجیره تأمین سبز در سطح متوسط ولی در خوشه دوم و سوم در سطح بالا می باشد. در نتیجه به مدیران صنایع موجود در خوشه اول پیشنهاد می شود که جهت افزایش سطح عمل به مدیریت زنجیره تأمین سبز، بر شاخص های \\\"اجرای درست قوانین\\\"، \\\"آموزش و پژوهش\\\" و \\\" ظرفیت سازمان\\\" نسبت به عامل های دیگر تمرکز بیشتری داشته باشند.

کلمات کلیدی

, زنجیره تأمین سبز, منطقه ویژه پارس جنوبی, خوشه بندی فازی, الگوریتم ژنتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039060,
author = {ناجی عظیمی, زهرا and پویا, علیرضا and قربان پور, احمد},
title = {کاربرد الگوریتم ژنتیک جهت خوشه بندی فازی صنایع منطقه ویژه پارس جنوبی از حیث عمل به مدیریت زنجیره تأمین سبز},
booktitle = {دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {زنجیره تأمین سبز، منطقه ویژه پارس جنوبی، خوشه بندی فازی، الگوریتم ژنتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد الگوریتم ژنتیک جهت خوشه بندی فازی صنایع منطقه ویژه پارس جنوبی از حیث عمل به مدیریت زنجیره تأمین سبز
%A ناجی عظیمی, زهرا
%A پویا, علیرضا
%A قربان پور, احمد
%J دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
%D 2014

[Download]