علوم اجتماعی, دوره (9), شماره (1), سال (2012-9) , صفحات (179-213)

عنوان : ( بررسی کانال های اثرگذاری ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه در ایران: یک تحلیل علی )

نویسندگان: محمود هوشمند , مسعود نیکوقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جمعیت هر کشوری، نقش مهم و اساسی در رشد و توسعه اقتصادی آن کشور ایفا می کند به طوری که همواره از آن به عنوان عاملی مهم در رشد اقتصادی کشورها یاد می شود. اما در کنار اندازه مطلق جمعیت و یا نرخ رشد جمعیت، توجه به ترکیب یا ساختار سنی جمعیت و تغییرات آن، بسیار حائز اهمیت است چراکه می تواند منشا بسیاری از تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع شود. لذا در این تحقیق، اثر جمعیت در هر یک از گروههای سنی سه گانه( زیر 15 سال، 15 تا 64 سال، بالاتر از 65 سال) و همچنین بار تکفل سنین جوان و پیر بر درآمد سرانه را از طریق واردکردن کانال های اثرگذاری آن گروه سنی بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار می دهیم.

کلمات کلیدی

, ساختار سنی جمعیت, درآمد سرانه, آزمون علیت تودا- یاماموتو, روش ARDL.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039064,
author = {هوشمند, محمود and نیکوقدم, مسعود},
title = {بررسی کانال های اثرگذاری ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه در ایران: یک تحلیل علی},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2012},
volume = {9},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-1383},
pages = {179--213},
numpages = {34},
keywords = {ساختار سنی جمعیت، درآمد سرانه، آزمون علیت تودا- یاماموتو، روش ARDL.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کانال های اثرگذاری ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه در ایران: یک تحلیل علی
%A هوشمند, محمود
%A نیکوقدم, مسعود
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2012

[Download]