علوم زمین, ( ISI ), دوره (83), شماره (1), سال (2012-6) , صفحات (197-210)

عنوان : ( رژیم های تغذیه ای و بوم شناسی دیرینه شکم پایان دریایی توالی کنگلومرایی بختیاری در منطقه شلمزار )

نویسندگان: امیرحسین رحیمی نژاد رنجبر , مهدی یزدی , علیرضا عاشوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رسوبات دریایی کم ژرفایی که به تازگی در توالی بختیاری در ناحیه شلمزار شناسایی شده اند، از نظر مجموعه فسیلی شکم پایان مورد بررسی قرار گرفته اند. در طی مطالعات انجام شده، رژی مهای تغذی های شکم پایان و بوم شناسی آنها تعیین و تفسیر شدند. بر اساس بررس یهای سامان مند )سیستماتیک(، 21 جنس و 9 گونه از شک مپایان متعلق به 20 خانواده، در برش مورد مطالعه شناسایی و معرفی شدند که در بین مجموع رخساره های واحد دریایی توالی بختیاری، در 7 تجمع و رخساره تجمع یافته اند. خانواده های تعیی نشده از شکمپایان عبارتند از: ،Aclididae ، Triforidae ، (?) Mitridae،Naticidae ،Olividae ،Strombidae ، Ranellidae ،Volutidae ،Cerithiidae ،Muricidae ،Conidae ،Turritellidae Cancellariidae?،Cypredae ،Turbinidae ،Sorbeoconcha ،Melongenidae ،Trochidae ،Plesiotrochidae و Buccinidae Inde . فراوان ترین گاستروپود ها به خانواده های Turritellidae ،Strombidae ،Cerithiidae و Turbinidae تعلق دارند. از نظر رژی مهای تغذیه ای، شکم پایان شناسای یشده در چهار گروه: 1( معلق خواران با قابلیت جاب هجایی، 2( جوندگان همه چیز خوار ، 3( گوشت خواران و 4( علف خواران جای گرفته اند که در این بین با توجه به تجمع بقایای گیاهی و عدس یهای زغال سنگ در بیشتر رخساره های رسوبات دریایی، انواع عل فخوار گسترش و پراکندگی بیشتری دارد. بر اساس نوع عاد تهای غذایی شک مپایان، پراکندگی آنها تحت کنترل تغییرات انرژی و آشفتگی آب، میزان مواد معلق آب، میزان رسوب گذاری و مقدار نفوذ خرد ههای گیاهی به درون حوضه بوده و نشان دهندة بخ شهای پرانرژ یتر میا نکشندی )اینترتایدال( تا نواحی میانی، کم انرژیتر و ژرف تر زون ک منور )الیگوفوتیک( در یک رمپ میانی با ژرفایی حدود 40 متر هستند. همچنین، لازم به بیان است که با فراوانی مواد غذایی در محیط و همچنین افزایش ژرفا، اندازه صدف شکم پایان تحلیل یافته است که بر این اساس، شکم پایان شناسایی شده، به دو دسته ریزشک مپایان و درش تشکم پایان تقسیم بندی می شوند. نزدیکی تاکسو نهای کشف شده در رسوبات دریایی توالی بختیاری با نمون ههای گزارش شده از تتیس مدیترانه ای و به ندرت اقیانوس هند و دریای کاراییب، گویای این واقعیت است که ناوة )تراف(زاگرس در زمان زندگی گروه های جانوری شناسایی شده، بیشترین ارتباط را با حوضه های مدیترانه ای و پاراتتیس داشته است.

کلمات کلیدی

, توالی بختیاری, شلمزار, شکم پا, رژیم تغذی های, بو مشناسی دیرینه, ارتباطات جانوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039068,
author = {رحیمی نژاد رنجبر, امیرحسین and مهدی یزدی and عاشوری, علیرضا},
title = {رژیم های تغذیه ای و بوم شناسی دیرینه شکم پایان دریایی توالی کنگلومرایی بختیاری در منطقه شلمزار},
journal = {علوم زمین},
year = {2012},
volume = {83},
number = {1},
month = {June},
issn = {1023-7429},
pages = {197--210},
numpages = {13},
keywords = {توالی بختیاری، شلمزار، شکم پا، رژیم تغذی های، بو مشناسی دیرینه، ارتباطات جانوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رژیم های تغذیه ای و بوم شناسی دیرینه شکم پایان دریایی توالی کنگلومرایی بختیاری در منطقه شلمزار
%A رحیمی نژاد رنجبر, امیرحسین
%A مهدی یزدی
%A عاشوری, علیرضا
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2012

[Download]