جغرافیا و توسعه فضای شهری, دوره (2), شماره (1), سال (2013-9) , صفحات (1-25)

عنوان : ( سوگیری های ارزشی در مشارکت اجتماعی شهروندان در شهر مشهد )

نویسندگان: احمدرضا اصغرپور ماسوله , علی یوسفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سنجش کنش های مشارکتی مانند سنجش دیگر کنش ها، دشواری هایی دارد. دشواری این کار در سنجش بخشی از کنش از است که در ذهن کنشگر روی می دهد. در این مقاله، این بخش کنش را با سوگیری های مشارکتی مفهوم سازی شده است. سوگیری های مشارکتی سنجیده شده و کنشگران بر اساس این سوگیری ها در دسته های متفاوتی جای داده شده اند. برای سنجش سوگیری های مشارکتی، شهروندان در دو موقعیت مشارکتی فرضی قرار داده شده اند و آمادگی های آنان برای عمل به دو قطبی های عمل سنجیده شده است در هر کدام از این دو موقعیت با ده سوال که پاسخ آن ها دو قطبی بله یا خیر است، پنج سوگیری مشارکتی متاثر از دیدگاه پارسونز سنجیده شده است. در نهایت چهار نوع کنش مشارکتی در میان پاسخگویان تشخیص داده شده است: مشارکت عاطفی-ابزاری ، مشارکت ایزاری-ارزشی ، مشارکت ارزشی و مشارکت ابزاری. این پژوهش در نهایت نشان می دهد که اغلب مشارکت اجتماعی نزد اغلب شهروندان دارای ویژگی «ابزاری» است

کلمات کلیدی

, سوگیری ارزشی, مشارکت اجتماعی, مشهد, کنش اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039069,
author = {اصغرپور ماسوله, احمدرضا and یوسفی, علی},
title = {سوگیری های ارزشی در مشارکت اجتماعی شهروندان در شهر مشهد},
journal = {جغرافیا و توسعه فضای شهری},
year = {2013},
volume = {2},
number = {1},
month = {September},
issn = {2538-3531},
pages = {1--25},
numpages = {24},
keywords = {سوگیری ارزشی، مشارکت اجتماعی، مشهد، کنش اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سوگیری های ارزشی در مشارکت اجتماعی شهروندان در شهر مشهد
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%A یوسفی, علی
%J جغرافیا و توسعه فضای شهری
%@ 2538-3531
%D 2013

[Download]