کنفرانس فیزیک ایران 1392 , 2013-08-26

عنوان : ( خواص دیالکتریکی نانوپودرهای چندفروئی ترکیب [BiFeO3]1-x[BaTiO3]x تهیه شده بروش آلیاژ سازی مکانیکی )

نویسندگان: محمّد وظیفه شناس درمیان , محمد بهدانی , محمود رضائی رکن آبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مواد چندفروئی، همزمان، نظم مغناطیسی و فروالکتریکی از خود نشان میدهند که به دلیل فیزیک و پتانسیل کاربردی فراوانشان در سنسورها، قطعات ذخیره سازی یکی ازچندفروئیهای شناخته ، BiFeO داده ها، و اسپینترونیک در سال های اخیر به طور گسترده ای مورد مطالعه قرارگرفته اند. درمیان مواد چندفروئی نادر، 3 است. هدف ما در این پژوهش ترکیب TC ~ 1103 K و رفتار فروالکتریک با دمای کوری TN ~ 643 K با دمای نیل زیر G- شده با رفتار پادفرومغناطیس نوع [BiFeO3] با روش آلیاژ سازی مکانیکی و بدستآوردنترکیب - 1 BiFeO با ویژگی فروالکتریکی خوب به 3 )BaTiO ماده ای با ساختار پروسکایت ) 3 را بررسی و میزان تغییرات ساختاری و خواص دیالکتریکی [BiFeO3]1-x[BaTiO3]x است. با استفاده از پراش پرتو ایکس ساختار ترکیب x[BaTiO3]x ترکیب را مطالعه کردیم

کلمات کلیدی

, آلیاژسازی مکانیکی , چندفروئی , نانوپودر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039074,
author = {وظیفه شناس درمیان, محمّد and بهدانی, محمد and رضائی رکن آبادی, محمود},
title = {خواص دیالکتریکی نانوپودرهای چندفروئی ترکیب [BiFeO3]1-x[BaTiO3]x تهیه شده بروش آلیاژ سازی مکانیکی},
booktitle = {کنفرانس فیزیک ایران 1392},
year = {2013},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {آلیاژسازی مکانیکی - چندفروئی - نانوپودر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T خواص دیالکتریکی نانوپودرهای چندفروئی ترکیب [BiFeO3]1-x[BaTiO3]x تهیه شده بروش آلیاژ سازی مکانیکی
%A وظیفه شناس درمیان, محمّد
%A بهدانی, محمد
%A رضائی رکن آبادی, محمود
%J کنفرانس فیزیک ایران 1392
%D 2013

[Download]