زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی, دوره (6), شماره (2), سال (2013-9) , صفحات (1-12)

عنوان : ( اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر زمین‌لغزش و تهیه نقشه خطر آن با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: حوضه کشوری) )

نویسندگان: سلمان سوری , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , طاهر فرهادی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شناسایی عوامل مؤثر در وقوع زمین‌لغزش در یک حوضه و پهنه‌بندی خطر آن یکی از ابزارهای اساسی جهت مدیریت و اجتناب از خطر می‌باشد. حوضه آبریز کشوری با مساحت ٣45 کیلومتر‌مربع در٢٠ کیلومتری جنوب شرق خرم‌آباد جزء زاگرس چین‌خورده است و با توجه به نوع سازند‌های زمین‌شناسی، وضعیت توپوگرافی، لرزه‌خیزی و اقلیم، از پتانسیل لغزشی بالایی برخوردار می‌باشد. به منظور بررسی پایداری دامنه‌ها در این حوضه ابتدا لغزش‌های حوضه شناسایی و ثبت گردیدند. با قطع نقشه‌های عوامل مؤثر بر لغزش با نقشه پراکنش زمین‌لغزش‌ها، تأثیر هر یک از عوامل شیب، جهت شیب، ارتفاع، زمین‌شناسی، بارش، کاربری اراضی، فاصله از گسل و آبراهه به ناپایداری شیب‌ها در محیط نرم‌افزار ArcGIS با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برآورد گردید. بر اساس نتایج پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با روش تحلیل سلسله مراتبی به ترتیب 9/5، 2/38، 1/38، 79/15 و 01/2 درصد از مساحت منطقه در کلاس‌های خطر خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, زمین‌لغزش, پهنه‌بندی, حوضه کشوری, تحلیل سلسله مراتبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039076,
author = {سوری, سلمان and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and طاهر فرهادی نژاد},
title = {اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر زمین‌لغزش و تهیه نقشه خطر آن با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: حوضه کشوری)},
journal = {زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی},
year = {2013},
volume = {6},
number = {2},
month = {September},
issn = {2228-5245},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {زمین‌لغزش، پهنه‌بندی، حوضه کشوری، تحلیل سلسله مراتبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر زمین‌لغزش و تهیه نقشه خطر آن با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: حوضه کشوری)
%A سوری, سلمان
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A طاهر فرهادی نژاد
%J زمین شناسی مهندسی-انجمن زمین شناسی
%@ 2228-5245
%D 2013

[Download]